החלטת מיסוי 54/07

הקצת יחידות RSU לעובדים (מסלול לא נאמן) (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Restricted Stock Units(להלן: "יחידות ה-Rsu's").

2. עפ"י תנאי ה-Rsu's, העובדים הזכאים, יקבלו הודעה כי בתום תקופות ההבשלה, יוקצו להם מניות של החברה האם, ללא תמורה. תקופת ההבשלה הינה בת כ-4 שנים, כאשר בתום כל שנה יוקצו לעובד רבע מכמות המניות שהובטחו לו בעת קבלת יחידות ה-Rsu's (להלן: "מועדי ההבשלה").

פרטי הבקשה:

החלת הוראות סעיף  102 לפקודה במסלול ללא נאמן על יחידות ה-Rsu's.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הקצאת יחידות ה-Rsu's, יסווגו כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין, ויחולו לגביה הוראות סעיף  102(ג)(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") – הקצאת אופציות ללא נאמן.

2. על האמור בסעיף  1 לעיל, יראו בכל מועד הבשלת יחידות ה-Rsu's (אז יוענקו לעובד המניות חלף יחידות ה-Rsu's), כמימוש לעניין סעיף  102(ג)(2) לפקודה. העובד יחויב כהכנסת עבודה לפי סעיף  2(2) לפקודה בגין מספר המניות שקיבל באותו מועד מוכפל בשער הסגירה שנקבע למניות החברה בבורסה באותו היום. החברה תנכה מס ותעבירו לפקיד השומה בהתאם לכללים.

3. סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent), שיתקבל בגין יחידות ה-Rsu's, אם בכלל, עד לתום תקופת ההבשלה של ה-Rsu's, יסווג כהכנסת עבודה בידי העובד במועד האמור תשלומו, כשהנאמן או החברה ינכו מס הימנו, בהתאם לתקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993.

4. במועד מכירת המניות בפועל, יחולו על העובד הוראות חלק ה' לפקודה, ויראו את שווי ההטבה ואת מועד ההבשלה כמחיר המקורי ויום רכישתן הרכישה של המניות, בהתאמה. למען הסר ספק יובהר כי, במידה ובמועד מכירת המניות בפועל ינבע הפסד הון, לא יהא הפסד הון זה בר קיזוז כנגד שווי ההטבה שנצמח לעובד במועד ההבשלה ואשר סווג בידיו כהכנסת עבודה.

5. עובד שלא חתם על הסכמתו להחלטת המיסוי, יהא חייב במס בשל שווי ההטבה הנצמח לו, בהתאם להוראות סעיף  102(ג)(2) לפקודה במועד מכירת המניות בלבד, כאשר החברה תהא מחויבת, בהתאם להוראות סעיף  9 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003, לנכות מס משווי ההטבה הנצמח בידיו במועד זה.

6. לחברה לא תותר כל הוצאה בשל יחידות ה-Rsu's, בין אם ביקשו עובדי החברה להם הוקצו הזכויות להצטרף להחלטת מיסוי זו ובין אם לאו.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.