החלטת מיסוי בהסכם 54/08

מועד הכרה בהכנסה מדמי ניהול משותפות בונה (בהסכם)

מועד הכרה בהכנסה מדמי ניהול משותפות בונה

העובדות:

1.   חברה א' התקשרה עם חברה ב' בעסקה משותפת לפינוי ובינוי דירות מגורים (להלן: "הפרויקט" או "השותפות").

2.  במסגרת הפרויקט יפונו הדיירים, יהרסו המבנים הקיימים ויבנו תחתיהם בניינים חדשים שבהם דירות למגורים. מתוך הדירות החדשות יוקצו דירות לדיירים ויתרת הדירות תימכר על ידי השותפות, כך שינבעו לה הכנסות ממכירת יתרת הדירות.

3.   חברה א' וחברה ב' ישאו באופן שווה בכל המחויבויות הקשורות לפרויקט, ניהולו, השגת מימון, מתן ערבויות, תשלום הוצאות וכו'.

4.   רווחים או הפסדים מהפרויקט יתחלקו בין חברה א' וחברה ב' באופן שווה.

5.   לצורך ניהול והוצאה לפועל של הפרויקט תוקם מנהלת משותפת אשר לכל צד נציג בה. המנהלת תטפל בכל הכרוך בהקמת הפריקט, בנייתו, ניהולו ושיווקו.

6.   על פי ההסכם בין החברות, זכאיות חברה א' וחברה ב' לדמי ניהול מהשותפות בסכום שווה בגין חלקו בניהול. סכום דמי הניהול ירשם כהוצאה בספרי השותפות (כמלאי עבודות בביצוע).

7.   מכיוון שמדובר בשותפות בין חברה א' וחברה ב', דמי הניהול יהוו הכנסה אצל החברות מחד אך יקטינו את הרווח לו הן זכאיות מהשותפות מאידך.

8.   השותפות תנהל את חשבונות הפרויקט, תנהל ספרים נפרדים בהם ירשמו הוצאות הפרויקט וההכנסות ממנו, ותדווח על הכנסותיה בהתאם לסעיף  8א(ג) לפקודת מס הכנסה כקבלן בונה. בנוסף תנהל השותפות כרטיסי חו"ז מול חברה א' וחברה ב' בהן תנוהל ההתחשבנות של השותפות עם כל אחת מהחברות.

9.   נכון למועד פרסום החלטת המיסוי, טרם הגיע מועד הדיווח על ההכנסות מהפרויקט לפי הוראות סעיף  8א(ג) לפקודה.

10.   דמי הניהול לא ישולמו בפועל לחברות במהלך הקמת הפרויקט, אלא ירשמו בכרטיס החו"ז שלהן בספרי השותפות כאמור.

פרטי הבקשה:

דמי הניהול ידווחו כהכנסה אצל החברות במועד ההכרה בהכנסה של השותפות על פי הוראות סעיף  8א(ג) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.   דמי הניהול ידווחו כהכנסה אצל חברה א' וחברה ב' במועדים המפורטים להלן:

1.1  עד לשנת המס הראשונה בה היתה הכרה בהכנסה בשותפות, על פי הוראות סעיף  8א לפקודה (להלן: "מועד הדיווח הראשון"), דמי ניהול שישולמו בפועל מהשותפות לחברה א' וחברה ב' ידווחו כהכנסה לצרכי מס בחברות אלו בשנת המס בה נתקבלו בפועל. לצורך סעיף זה, כל משיכת כספים בפועל מהשותפות בסכום העולה על התחייבויות השותפות לחברה א' או לחברה ב' תיחשב כאילו שולמה קודם כל בעבור דמי הניהול.

1.2  במועד הדיווח הראשון תירשם בחברה א' ובחברה ב' הכנסה מדמי ניהול בסכום השווה לסכום דמי הניהול שנזקפו עד לסוף אותה שנת מס בכרטיס החו"ז, ומאותו מועד תרשמנה הכנסות דמי הניהול בחברות אלו בכל שנת מס על בסיס מצטבר.

2.   מובהר, כי דמי הניהול – בין אם הוכרו כהכנסה לצרכי מס בחברה א' ובחברה ב' ובין אם טרם הוכרו כהכנסה כאמור – יהוו הוצאה בשותפות ויחולו עליה הוראות סעיף  18(ד) לפקודה.

 

3.  הוצאות הקשורות בניהול הפרויקט ובכללן שכר מנהלים, הוצאות משרד וכדומה לא תידרשנה בניכוי בחברה א' ובחברה ב' אלא תכללנה בהוצאות השותפות, ויחולו עליהן הוראות סעיף  18(ד) לפקודה, בין אם שולמו על ידי הפרויקט ובין אם שולמו על ידי החברות. חברה א' וחברה ב' תפרטנה בדוחות השנתיים את הוצאות השכר וההוצאות הנוספות ששולמו על ידן ואשר שייכות לפרויקט.

4.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.