החלטת מיסוי 5454/11

מיזוג משולש הופכי ורווחים פטורים (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לרשתות תקשורת. מניות החברה רשומות למסחר בנאסד"ק שבארה"ב. החברה הינה בעלת מעמד של מפעל מאושר ומפעל מוטב בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן: "החוק").
  2. במהלך השנים 1993-2001 נבעו לחברה הכנסות אשר כללו, בין היתר, הכנסות שנהנו מהטבות מס בהתאם להוראות החוק ובהן הכנסות הפטורות ממס בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק (להלן: "ההכנסות הפטורות"). במהלך השנים 2002-2009 נצברו לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס. סכום ההפסד המצטבר לצורכי מס ליום 31.12.2009 עולה על ההכנסות כאמור.
  3. במהלך השנים 1996-2005 גייסה החברה הון בורסה בסכום כולל של עשרות מיליוני דולרים (ארה"ב).
  4. בשנת 2010 נחתם הסכם לרכישת מניות החברה על ידי חברה פרטית תושבת ארה"ב (להלן: "החברה הרוכשת"), בדרך של מיזוג משולש הופכי (להלן: "עסקת הרכישה"). לצורך ביצוע הרכישה, החברה הרוכשת הקימה חברה פרטית בבעלות מלאה (להלן: "החברה הייעודית"). החברה הייעודית הוקמה לצורך העסקה בלבד ולא התקיימה בה כל פעילות עסקית.
  5. לצורך מיון העסקה, העמידה החברה הרוכשת לחברה הייעודית שני סכומים: סכום ראשון כנגד הקצאת הון מניות ופרמיה וסכום שני כהלוואה. סכומים אלה שימשו את החברה הייעודית לצורך רכישת מניות החברה מכלל בעלי מניותיה במסגרת עסקת הרכישה. מיד בסמוך לאמור, התמזגו החברה והחברה הייעודית כך שהחברה הייעודית חוסלה והחברה הפכה להיות חברת בת בבעלות מלאה של החברה הרוכשת. בעקבות האמור לעיל, נותרה בחברה הלוואה לזכות החברה הרוכשת.

 

פרטי הבקשה:

לאשר לחברה כי בפירעון ההלוואה לחברה הרוכשת, שמקורה בכספים שהעמידה החברה הרוכשת לחברה הייעודית לצורך ביצוע עסקת הרכישה, לא יחולו הוראות סעיפים 51(ח) ו/או 51(ג) לחוק לגבי "ההכנסות הפטורות".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי בפירעון ההלוואה לחברה הרוכשת, שמקורה בכספים שהעמידה החברה הרוכשת לחברה הייעודית לצורך ביצוע עסקת הרכישה, לא יחולו הוראות סעיפים 51(ח)ו/או 51(ג)לחוק לגבי "ההכנסות הפטורות", וזאת בעקבות יתרות ההפסדים לצורכי מס שנצברו בחברה במהלך השנים 2002-2009 ובעקבות ההנפקות שביצעה החברה בבורסה במהלך השנים 1996-2005.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, נקבע כי במידה ולאחר מועד העסקה תתקיימנה אחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, יחולו לגבי "ההכנסות הפטורות" הוראות סעיף 51(ג) לחוק והחברה תשלם את מס החברות שממנו הופטרה בגין "ההכנסות הפטורות":

2.1 במידה והחברה תחלק דיבידנדים לאחר מועד העסקה, יהא עליה להצביע על רווחים לצורכי מס מהם חולק כל דיבידנד. במידה שהחברה תחלק דיבידנד מרווחים חשבונאיים, לרבות חלוקת "דיבידנד מזורז", יחולו על הדיבידנדים כאמור הוראות סעיף 51(ג) לחוק (לעניין מס החברות בגין "ההכנסות הפטורות").

2.2 החברה תבצע הפחתת הון. לעניין זה, כל הפחתת הון שתבוצע תיוחס תחילה ל"הכנסות הפטורות".

2.3 החברה תבצע רכישה עצמית של מניותיה. לעניין זה, כל רכישה עצמית שתבוצע תיוחס תחילה ל"הכנסות הפטורות".

2.4 החברה תבצע פעולות שבשלהן היו חלות הוראות סעיף 51(ח) לחוק, וזאת בכפוף לבחינתו של פקיד השומה. במקרה זה יחולו הוראות הסעיף כאמור קודם כל על סכום "ההכנסות הפטורות".

2.5 במידה שהחברה תתפרק, מרצון או שלא מרצון, החברה תפנה למחלקת חוקי העידוד ברשות המיסים לצורך בחינה האם "ההכנסות הפטורות" ייחשבו כחלק מעודפי החברה (ככל שיהיו), והאם הסכומים שיחולקו לבעלי המניות במהלך ו/או אגב הפירוק (דיבידנד פירוק) ואשר מקורם ב"הכנסות הפטורות" יהוו דיבידנד שיחולק על ידי החברה, לצורך יישום הוראות סעיף 51(ג) לחוק.

3. הסדר המס התייחס אך ורק למס החברות שממנו הופטרה החברה בגין "ההכנסות הפטורות". הסדר המס לא קבע את חבות המס החלה על חלוקת דיבידנד או לגבי פעולות שיסווגו על ידי פקיד השומה כחלוקת דיבידנד, לגביהם יחולו הוראות כל דין, בכלל, והוראות החוק, בפרט.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.