החלטת מיסוי 55/06

הכנסות שמקורן בשותפות (בהסכם)

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים המבוססים על פתרונות אחסון נתונים.

2. החברה הקימה שותפות רשומה ביחד עם חברה תושבת חוץ לצורך ייצור מוצרים המבוססים על הטכנולוגיה של החברה. החברה תושבת החוץ עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה. הקמת השותפות תאפשר לחברה אספקת כמות קבועה של רכיבים במחירים הנמוכים ממחירי השוק.

3. השותפות תרכוש מהשותפים את חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצרים במחירי עלות ובתוספת מרווח מסוים. בנוסף, תקבל השותפות מהשותפים, ללא תמורה, זכות שימוש בידע הרלוונטי לייצור המוצרים.

4. החברה תספק לשותפות שירותי הנהלה וכלליות במחיר עלות.

5. השותפות תמכור את המוצרים לשותפים באופן שיותיר לה רווח בשיעור מסוים, ואלה ימכרו את המוצרים, כל אחד ללקוחותיו.

6. רשות המסים נתנה לחברה ולחברה תושבת החוץ אישור אשר מסדיר את אופן המיסוי של העסקאות בינן ובין השותפות.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה להכיר בחלקה במחזור הכנסת השותפות ובהכנסות ממתן שירותים לשותפות כהכנסות הזכאיות להטבות המס מכוח החוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. הוחלט לאשר כי חלקה של החברה במחזור ההכנסות של השותפות יחשב כ -"הכנסה מוטבת" (המחזור הנובע ממכירת המוצרים המיוצרים ע"י החברה בלבד. האישור לא התייחס להכנסות אחרות של השותפות שאינן נוגעות לפעילות המפעל המאושר של החברה), כהגדרת מונח זה בסעיף  51 לחוק.

2. נקבע כי ההכנסות ממתן שירותים לשותפות לא יהוו הכנסות מוטבות (להלן: "הכנסות לא מוטבות").

3. נקבע כי ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות (כגון: הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מימון וכו'), בין שני סוגי ההכנסות – "הכנסות מוטבות" ו-"הכנסות לא מוטבות" – יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודה. דהיינו, הוצאות הניתנות לייחוס ספציפי לאחד מסוגי ההכנסות ייוחס לאותו סוג של הכנסה; ואם הדבר לא ניתן, תיוחסנה ההוצאות לפי יחס המחזורים, כקבוע בסעיף  18(ג) לפקודה.

4. נקבע כי חלקה של החברה במחזור הכנסת השותפות יהווה חלק ממחזור הכנסותיה של החברה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין קביעת מחזורי הבסיס.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.