החלטת מיסוי 5528/17

החבות במע"מ של מכירת זכויות בשיק שחולל (בהסכם)

העובדות:
 
1. חברה בע"מ הרשומה במע"מ כ"עוסק" (להלן – "החברה") מעניקה לבתי עסק שירותי התחייבות לפירעון שקים שבתי העסק מקבלים מלקוחותיהם (להלן- "בית העסק" ו- "השירות" בהתאמה).

 

2. השירות מתבצע כלהלן: בית העסק מעביר לחברה את פרטי השקים שקיבל מלקוחותיו ואת פרטי העסקאות שבוצעו, ומבקש את אישור החברה להתחייבות לפירעון השיק.

היה והחברה אישרה את השיק, היא מעניקה לבית העסק את האופציה למכור לה בעתיד את השיק במידה שלא יכובד (להלן – "השיק").

3. במידה שחולל שיק שקיבל את אישור החברה, ובית העסק מימש את האופציה, נמכר השיק לחברה בד"כ במלוא המחיר הנקוב בו.

4. בגין השירותים, משלם בית העסק לחברה מידי חודש תמורה בגובה אחוז מסוים מסכומי השקים שאושרו בתוספת מע"מ.

5. משרכשה החברה את השיק שחולל, עוברות אליה הזכויות בו, ועל מנת לצמצם את נזקיה היא פועלת לגבייתו ולפירעונו.

6. במידה והחברה אינה מצליחה לגבות את השקים בעצמה, היא ממחה את הזכויות בשקים שחוללו במחיר נמוך ממחיר הרכישה, לחברה אחרת (להלן- "הרוכשת").

7. בתמורה לרכישת הזכויות בשקים, מתחייבת הרוכשת לשלם לחברה בעת המחאת הזכויות מקדמה בשיעור מסוים מהסכום הנקוב בשקים, וכן, תשלום נוסף התלוי בהצלחת הגבייה.

התמורה המתקבלת בעד השיק נמוכה מסכום השיק (אשר שולם מלכתחילה על ידי החברה לבית העסק).

הבקשה:

אישורנו כי המחאת הזכויות בשיק שחולל מהחברה לרוכשת, לא מהווה "עסקה" לעניין מע"מ.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. חלופה(1) להגדרת "עסקה" בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975( להלן – "החוק") הינה –

"מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד". הגדרת "נכס" בחוק קובעת – "טובין או מקרקעין".

2. חלופה (2) להגדרת "טובין" בחוק הינה –

"זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר – ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם".

3. סעיף 19(ב) לחוק קובע –

"עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשם קבלת דמי פרעונם או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראו את המכירה או קבלת הפרעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם".

4. סעיף 9(ב) לחוק שעניינו המחיר בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן קובע –

"מחירן של עסקאות שרואים אותן על פי סעיף 19(ב) כמתן שירות הוא ההפרש בין סך כל מחיר הרכישה של ניירות הערך, המסמכים או מטבע החוץ נושאי העסקאות בתקופת דו"ח פלונית לבין סך כל מחיר מכירתם באותה תקופת דו"ח; לענין זה יראו את סכום הפרעון או הפדיון של מסמכים כמחיר מכירתם".

5. על פי עמדתנו, מאחר והשיק שחולל הינו בבחינת מסמך סחיר הממועט מהגדרת טובין, הרי שהמחאת הזכויות בשיק שחולל איננה בבחינת "עסקה" כהגדרתה בחוק.

6. יובהר, כי הפסד, הנובע מחילול השיק לא יהווה סימוכין בידי החברה ו/או בידי הרוכשת להקטנת מחיר עסקאותיהן בשל הפסד כאמור.

7. בהחלטה זו לא נדונה שאלת סיווגה של החברה.

8. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

9. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.