החלטת מיסוי 5566/18

החבות במע"מ במכירת כלי שייט משומשים (שלא בהסכם)

העובדות:
1. חברה עוסקת במכירת כלי שייט וציוד ימי.
2. החברה מעוניינת למכור כלי שייט משומשים.
3. כלי השייט המשומשים יירכשו בעסקאות טרייד אין מאנשים פרטיים שאינם רשומים כ"עוסק" לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- (להלן – "חוק מע"מ").

הבקשה:
החלת הוראות סעיף 5(א) לחוק מע"מ על עסקאות מכירת כלי שיט ישן שנרכש בעסקת טרייד-אין מאדם פרטי, כך שהמס ישולם על ההפרש בין מחירו של כלי השיט המשומש בעת המכירה לבין מחיר רכישתו במסגרת עסקת הטרייד אין, ולא על מחיר המכירה המלא.

תמצית הסדר המס ותנאיו:
1. סעיף 7 לחוק מע"מ קובע כי:
"מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה…"
2. על אף האמור בסעיף 7 לחוק מע"מ, סעיף 5(א) לחוק מע"מ שכותרתו "מס ערך מוסף על דברי אומנות ונכסים משומשים", קובע חריג לעניין מחיר העסקה בזו הלשון: "שר האוצר רשאי לבקש סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת  כסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו. "דהיינו, מחיר העסקה החייב במס, בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהא ההפרש שבין המחיר של אותם נכסים בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה.
3. על פי הסמכות שהוקנתה לשר האוצר לפי סעיף זה, הותקנו מספר תקנות ובהן נקבעו סוגי נכסים שלגביהם יחולו הוראות סעיף 5 לחוק מע"מ.
4. התקנה הרלוונטית לעניינו הינה תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו 1976- (להלן- "התקנות") הקובעת כי :
"(א)על מכירת רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש, בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה."
(ב) הוראות תקנה משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי אופנוע או טרקטורון משומשים אם נרכשו מעוסק שרשאי היה לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתם או יבואם בין מכוח תקנה 14 (ב) ובין מכוח דין אחר.
(ג) לענין תקנה זו, "אופנוע" ו "טרקטורון" – כמשמעותם בתקנות התעבורה, ". התשכ"א – 1961
5. כלי שייט וציוד ימי אינם נמנים עם הנכסים המנויים בסעיף 5(א) לחוק ובתקנות על פיו.
6. לאור האמור לעיל, עמדתנו הינה, כי על עסקאות של מכירת כלי שייט משומשים לא יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק מע"מ, ומחיר העסקה בשל מכירתם יהא בהתאם לתמורה שהוסכמה בין הצדדים לפי הוראות סעיף 7 לחוק, דהיינו, החבות במס תהא על מלוא מחיר מכירת כלי השייט המשומשים.
7. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.