החלטת מיסוי 5568/15

הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה (לא בהסכם)

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") אשר פיתחה פלטפורמה אינטרנטית העוסקת בהלוואות (להלן: "התוכנה"). התוכנה משמשת כפלטפורמה ליצירת מפגשים בין עמיתים המבקשים לקבל הלוואות ברשת האינטרנט ומנגד מאפשרת למלווים אפיק השקעה אטרקטיבי, כתחליף לנטילת הלוואות או השקעות במוסדות פיננסיים מסורתיים כבנקים וגורמים חוץ בנקאיים.
 
2. הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש הנגזרים כשיעור מעלויות בגין פתיחת תיק ההלוואה ומדמי ניהול מהמלווים בשיעור קבוע הנגזר מהקרן בתוספת ריבית לאורך חיי ההלוואה.
 

הבקשה:

לאשר כי מפעל של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וכן שהכנסותיה הן "הכנסה מועדפת" ממתן זכות שימוש בתוכנה בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ועיקר פעילותה של החברה, אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה.
2. נקבע שהכנסותיה של החברה אינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממתן שירותים פיננסים ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה אשר באמצעותה מספקת החברה ללקוחותיה שירותים פיננסיים בין במישרין ובין בעקיפין.