החלטת מיסוי 56/06

הכנסה מוטבת ומפעל מבוזר (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי שינוע ותצוגה מפלסטיק. המוצרים מיוצרים בשיטת ההזרקה, במפעל החברה הממוקם באז"פ א'. לחברה משרדים במרכז הארץ בהם מבוצעות פעילויות הפיתוח העסקי ותכנון המוצרים, שיווק, הנהלה, כספים ותפעול. חלק מסוים מתהליכי הייצור מבוצע באמצעות קבלני משנה בישראל (ייצור והרכבה באז"פ א').

2. חלק משמעותי מהמכונות המשמשות את קבלני המשנה הן בבעלות החברה. כל התבניות המשמשות את קבלני המשנה לייצור מוצרי החברה הם בבעלות החברה בלבד.

3. לחברה חברות קשורות באירופה, המשווקות את מוצריה לרשתות שיווק שונות בעולם.

4. עיקר הכנסותיה של החברה נובעות מהשכרה תפעולית של מוצריה, בחוזים ארוכי טווח עם לקוחות.

5. החברה קיבלה אישור מקדמי מהנהלת רשות המסים בדבר קביעת יחס ההטבות לעניין שיטת ההתקשרות שלה עם החברות הקשורות.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה שיאושר לה כי ההרחבה במפעלה היא "מפעל מוטב", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, וכי הכנסותיה מדמי השכירות מהוות "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעלה של החברה יהווה "מפעל תעשייתי" לצורכי החוק, כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, רק אם פעילותה הייצורית תבוצע בישראל, בין אם על ידה באופן ישיר ובין אם באמצעות קבלני משנה בישראל.

2. בנוסף, נקבע כי מפעלה של החברה הינו "מפעל מבוזר" אשר פועל בשני אתרים – אתר במרכז הארץ ואתר באז"פ א'. במידה שכל הפעילות הייצורית המבוצעת ע"י החברה, למעט הפעילות המבוצעת במרכז הארץ (פעילות שאינה ייצורית), תתבצע באז"פ א' ובמידה שכל קבלני המשנה של החברה יפעלו באז"פ א', אתר החברה באז"פ  א' יהיה זכאי ליהנות ממעמד של מפעל הפועל באז"פ א'. בכל מקרה אחר, מעמדו של האתר באז"פ א' ייגזר מהאזור, שעדיפותו לצורכי החוק היא הנמוכה יותר, מבין כל  אלה: (א) האזור בו תתבצע הפעילות הייצורית של החברה (ב) האזור בו ממוקמים קבלני המשנה.

3. נקבע כי, כל עוד לא נקבעו כללים ו/או הוראות לעניין מפעלים מבוזרים, כאמור בסעיף 74(ה) לחוק, החברה תהא זכאית לפטור ממס בשנתיים הראשונות לתקופת ההטבות, כאמור בסעיף 51א לחוק, הן על הכנסותיה המוטבות המיוחסות לאתר במרכז הארץ (שנתיים ראשונות) והן על הכנסותיה המוטבות המיוחסות לאתר באז"פ א'.

4. במידה שעד לתום השנתיים הראשונות כאמור לעיל, תועבר פעילות תכנון המוצרים עבור לקוחות החברה מהאתר במרכז הארץ לאתר באז"פ א', לא יראו את הפעילות שנותרה במרכז הארץ כפעילות ייצורית ו/או כפעילות פיתוח, ולפיכך, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנות ו/או בכללים שיקבע המנהל, לא יראו בפעילות זו כפעילות המקימהלחברה אתר במרכז הארץ.

5. במידה שפעילות תכנון המוצרים, כאמור, לא תועבר לאתר באז"פ א' עד לתום השנתיים הראשונות כאמור לעיל, יהא על החברה לפנות לרשות המסים בישראל בתחילת השנה השלישית, לצורך קביעת אופן ייחוס ההכנסה המוטבת בין אתרי החברה השונים.

6. נקבע כי יראו את הכנסות החברה מהשכרת מוצריה לחו"ל לתקופות ארוכות טווח, בתנאים מסוימים, כהכנסה מוטבת.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.