החלטת מיסוי 56/08

שחלוף נכסים (בהסכם)

העובדות:

1.  החברות א' ו-ב', ומשקיע פרטי נוסף הסכימו על הקמתו של תאגיד חדש שישלב את נכסיהן של החברות.

2.  לשם כך הוקמה בישראל חברה חדשה, חברה ג', אליה צפויים לעבור, בין היתר, הרכוש הקבוע של מפעל בבעלות חברה א' (להלן: "מפעל 1") באירוע חייב במס.

3.  במקביל, מקימה החברה מפעל נוסף (להלן: "מפעל 2") אשר אושר על ידי מרכז השקעות כהרחבה למפעלים הקודמים בהיקף השקעה של מיליארדי דולרים. תמורת המכירה של הרכוש הקבוע של מפעל 1 צפויה לשמש לרכישת נכסים במפעל 2.

4.  הנכסים החדשים שבמפעל 2 אמורים לשמש בייצור הכנסה, במסגרת אותו תחום פעילות כמו הרכוש הקבוע שבמפעל 1 ובאופן זה להגביר את יכולת התחרות והביצועים של החברה.

פרטי הבקשה:

יותר קיזוז רווח ההון ממכירת נכסי מפעל 1 כנגד עלות רכישת נכסי מפעל 2 על פי סעיף  96 לפקודת מס הכנסה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.  יותר קיזוז רווח ההון ממכירת נכסי מפעל 1 כנגד עלות רכישת נכסי מפעל 2 על פי סעיף  96 לפקודת מס ההכנסה. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים.

2.  לצורך הפעלת סעיף  96, ניתן יהיה להתייחס למספר נכסים כאל נכס אחד הן בנכסים הנמכרים והן בנכסים המחליפים. לפיכך, יותר שחלוף של נכס אחד כנגד מספר נכסים ולהיפך ובלבד שמועדי המכירה והרכישה בוצעו במסגרת המועדים הקבועים בסעיף זה.

3.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

.