החלטת מיסוי 5656/13

מיזוג חברת בת לחברת אם בהתאם להוראת סעיף 103 לפקודה, כאשר לא יראו במיזוג "מכירה" לעניין חילוף זכויות שנעשה לפי חוק מיסוי מקרקעין (בהסכם)

מיזוג חברת בת לחברת אם בהתאם להוראת סעיף 103 לפקודה, כאשר לא יראו במיזוג "מכירה" לעניין חילוף זכויות שנעשה לפי חוק מיסוי מקרקעין 

העובדות:

1. החברה הקולטת הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת ברכישה והשכרה של נכסי נדל"ן.

2. החברה המעבירה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת ברכישה והשכרה של נכסי נדל"ן. מלוא הון המניות של החברה המעבירה מוחזק בידי החברה הקולטת.

3. בבעלות החברה המעבירה, בין יתר הנכסים, זכות במקרקעין אשר נרכשה במסגרת חילוף זכויות לפי פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג‑1963 (להלן: "הזכות החלופית" ולהלן: "חוק מיסוי מקרקעין").

4. החברה הקולטת והחברה המעבירה מקיימות את כל התנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה‑1995 (להלן: "התקנות").

פרטי הבקשה:

החברה המעבירה והחברה הקולטת מבקשות להתמזג ביניהן, כך שהחברה המעבירה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה הקולטת ולאחר מכן תתחסל, והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות, התשנ"ט‑1999 ובכפוף להוראות סעיף 103ג לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ניתן אישור למיזוג לפי סעיפים 103יג ו-103ט(ד) לפקודה והתקנות ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 103ג לפקודה ובהחלטת המיסוי.

2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות שונות, כגון: הוראות לגבי ביטול המחיר המקורי של מניות החברה המעבירה, הוראות לעניין קיזוז הפסדים, הוראות בדבר מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות, אי התרת הוצאות שינוי המבנה, אישור מצגי החברות ומגבלות נוספות.

3. יצויין, כי הוחלט שלא לשלול את הטבות המס הניתנות במיזוג לפי סעיף 103ב לפקודה גם לגבי הזכות החלופית המועברת במיזוג, וזאת על אף האמור בסעיף 49טז לחוק מיסוי מקרקעין.