החלטת מיסוי 5731/15

ניכוי מס תשומות ביבוא רכבים עבור בעלי זכויות (בהסכם)

העובדות:

א. לחברה הרשומה כעוסק לעניין חוק מס חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") פעילות עסקית בענף הרכב.

ב. החברה עוסקת גם ביבוא רכבים לישראל. בין היתר, החברה מייבאת רכבים לגביהם קיימת זכאות להקלה במסי יבוא (להלן- "רכבים זכאים") . במקרים הנ"ל רשימון היבוא מונפק על שם בעל הזכות (אשר רוכש את הרכב מהחברה, להלן: "בעל הזכות") ולא על שם החברה. דוגמאות לרכבים זכאים: רכבי מוניות, רכבי נכים, רכבי סיור, רכבי עולים חדשים ורכבי נציגויות דיפלומטיות.

ג. על פי סעיף 11א לחוק, במקרים אלה נדרשת החברה להנפיק חשבונית מס לרוכש הרכב בגובה ההפרש בין מחיר הטובין לעניין המס על יבואם לבין התמורה המוסכמת.

ד. ביום 9/1/2011 הוציאה המחלקה המקצועית של מע"מ הנחיה אשר עסקה במקרים של יבוא מוניות ע"ש בעל הרישיון להפעלת מונית בהתאם לפקודת התעבורה (להלן: "בעל הרישיון"). במסגרת הנחייה הנ"ל אושר רשימון היבוא שהוצא על שם בעל הרישיון כ"מסמך אחר" לניכוי מס תשומות בידי היבואן, בהתקיים התנאים המפורטים בהנחיה.

הבקשה:

לאשר כי גם ביבוא רכבים זכאים מסוגים אחרים בידי החברה יחול ההסדר שנקבע בהנחיה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה- 

א. החלטה זו מתייחסת לרכבים המיובאים עבור עולים חדשים, נכים, נציגויות דיפלומטיות, רכבי סיור ומוניות בלבד.

ב. בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 38 לחוק הרינו לאשר כי ככל ורשימון היבוא בגין רכב בעל הזכות הוצא על שם בעל הזכות אשר רוכש את הרכב, יוכר לחברה רשימון זה כ"מסמך אחר" כמשמעותו על פי סעיף 38 לחוק, והחברה תהיה רשאית לנכות את מס התשומות הכלול ברשימון היבוא ע"ש בעל הזכות ,
בהתאם לסעיפים 38 ו-41 לחוק ובלבד שמתקיימים כל התנאים המצטברים הבאים:

1. בעל הזכות ייתן הצהרה לחברה לפיה הוא לא ינכה את מס תשומות הכלול ברשימון היבוא. הצהרה זו תצורף לרשימון בספרי החברה.

2. רשימון היבוא המקורי יישאר בידי החברה ולא יימסר לידי בעל הזכות.

3. החברה תנפיק לרוכשי הרכבים בעלי הזכות חשבונית מס על מלוא מחיר העסקה כפי שנקבע בין הצדדים (ולא על ההפרש בין ערך הטובין כפי שהוצהר ברשימון היבוא לבין מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים).

ג. החברה תשדר בדו"ח המפורט את מס התשומות הכלול ברשימון כ"רשימון" ולא כ"מסמך אחר", וזאת לאחר הסדרת נושא זה מול המחלקה המקצועית של מע"מ.

ד. בעל הזכות, ככל שהוא "עוסק", יהיה רשאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שתוצא לו על ידי החברה בכפוף לקיום התנאים הקבועים בסעיפים 38 ו-41 לחוק ובדין.

ה. יובהר כי האישור האמור יפקע, לכל המאוחר, עם הפעלתה של מערכת סחר החוץ החדשה "שער עולמי". עם הפעלתה של המערכת האמורה, יישא רשימון היבוא את שם היבואן בנוסף לשם בעל הזכות.

ו. על עוסקים המעוניינים לפעול כאמור בהחלטה זו לפנות למחלקה המקצועית מע"מ לקבלת אישור פרטני.

ז. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

ח. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

ט. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

יובהר כי השימוש ב"מסמך אחר" לפי סעיפים 30 (א) (1) או 38 או 40א' או 43א' לחוק מע"מ דורש אישור ספציפי של המחלקה המקצועית לכל מקרה ומקרה ולכן על העוסקים המעוניינים ליישם את ההסדר המפורט לעיל לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ לצורך קבלת אישור.