החלטת מיסוי 5821/12

חלוקת דיבידנד במסלול רווח הון (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") העניקה אופציות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

2. החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה.

3. תכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה ע"ש נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן.

4. לאחר תקופת ההבשלה, בחרו העובדים להמיר את האופציות שברשותם למניות החברה (להלן: "מניות המימוש"). מניות המימוש נרשמו על שם הנאמן לטובת העובדים.

5. החברה חילקה לבעלי מניותיה, לרבות לעובדים שברשותם מניות מימוש, דיבידנד במזומן.

הבקשה:

לקבוע את שיעור המס החל בגין הדיבידנד ששולם לעובדים בגין מניות המימוש שברשותם.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. החברה ו/או הנאמן ינכו מס בשיעור הקבוע בסעיף 102(ב)(2) מכל דיבידנד שיחולק מהחברה ואשר יתקבל בידי הנאמן בעבור העובדים, אשר מניותיהם מוחזקות בידיו, ויעביר את סכום הדיבידנד נטו לעובדים הזכאים מיד לאחר קבלתו בידי הנאמן, בכפוף להוראות הבאות:

1.1 המניות יוחזקו על ידי הנאמן, עד תום התקופה לפחות, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

1.2 החברה לא תדרוש בניכוי את תשלום הדיבידנד כהוצאה.

1.3 החברה ו/או הנאמן ידווח על ההכנסה במועד קבלתה על ידו.

2. הובהר כי אישור זה מתייחס למחזיקי המניות עפ"י תכניות האופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן כמשמעותו בסעיף 102(ב) לפקודת מס הכנסה. יובהר כי מחזיקי האופציות ככל שיהיו עפ"י תכנית האופציות אינם זכאים ולא יהיו זכאים, במישרין ו/או בעקיפין לתשלום דיבידנד כלשהו בגין האופציות.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.