החלטת מיסוי 5823/16

אישור "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות ביבוא תרופות ייחודיות (בהסכם)

 
העובדות 
1. חברה בע"מ (להלן: "החברה") רשומה כ"עוסק" לצרכי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "החוק") ומבצעת רכישה של תרופות מחו"ל וייבואן לישראל.
 
2. התרופות הן ייחודיות אשר אינן רשומות בפנקס הרוקחים בישראל, והן נרכשות באופן ספציפי עבור חולים במחלה קשה (להלן: "התרופות")  ונדרש אישור ייבוא מיוחד בהתאם. " להוראות תקנה 29 (א) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו 1986- (להלן: "תקנה 29")

 

3. תקנה 29 מתנה את הייבוא בכך שהייבוא יתבצע בכמויות לא מסחריות, באריזות קטנות, לצרכיו האישיים של אדם והן יובאו ע"י בית מרקחת לשם שיווק בישראל.

4. התהליך מתבצע כלהלן:

א. חולה ברשותו מרשם טופס 29 ג' (להלן "המרשם") פונה לחברה בבקשה לרכוש ממנה את התרופות ומוסר את המרשם לחברה, אשר מעבירה אותו לבית מרקחת עמו היא קשורה בהסכם (להלן: "בית המרקחת").
ב. בית המרקחת מעביר את המרשם לאישור אגף הרוקחות במשרד הבריאות.
ג. לאחר האישור, החברה מייבאת את התרופות לישראל.

5. היות ועפ"י הכללים רק בית מרקחת מורשה לבצע את הייבוא של התרופות, החברה חתמה על הסכם עם בית מרקחת במטרה שהאחרון יבצע את הייבוא ויבצע את הניפוק לחולים.

6. לאחר שהחברה רוכשת מהספק בחו"ל את התרופה, היא מקבלת מהספק חשבונית (invoice) הנושאת את גם את שמה וגם את שם בית המרקחת כרוכשים, וכן נושאת את שם בית המרקחת כנשגר (consignee).

החשבונית של הספק בצירוף המרשם מועברים פעם נוספת למשרד הבריאות במטרה לקבל את רישיון היבוא לפי סעיף 29 , המהווה את האישור לשחרור התרופות מפיקוח המכס.

7. בעבר, הונפק רשימון היבוא ע"ש החברה והיא הייתה מנכה את מס התשומות הכלול בו. לאחרונה משרד הבריאות שינה את הליכי האישור וכיום הוא פועל באופן ממוכן, באמצעות מערכת "מסלול" (להלן: "השינוי שחל לאחרונה").

מערכת המיכון החדשה מחייבת את בית המרקחת להיות בעל הרשימון, וזאת על אף שהלכה למעשה בית המרקחת רק מעניק שירותים לחברה, ומי שרוכשת את התרופות בחו"ל ומוכרת אותם לחולה, היא החברה.

בפועל מועברות התרופות מבית המכס במישרין לבית המרקחת וממנו הן נמסרות ללקוח.

8. בית המרקחת אינו מנכה את מס התשומות, היות והוא לא הבעלים של התרופות ולא נשא בתשלום – לא עבור התרופות, לא עבור המשלוח ולא עבור מסי היבוא.

הבקשה:

בפנייתך בקשת את אישורנו כי רשימוני הייבוא אשר הונפקו על שם בית המרקחת יוכרו לחברה כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק, לצורך ניכוי מס תשומות בידי החברה.

תמצית הסדר המס ותנאיו: 

9. בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 38 לחוק הרינו לאשר כי רשימוני היבוא אשר הונפקו על שם בית המרקחת, יוכרו לחברה כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק, והחברה תהיה רשאית לנכות את מס התשומות הכלול ברשימון היבוא ע"ש בית המרקחת ובלבד
שמתקיימים כל התנאים המצטברים הבאים:

א. בחשבונית המס שתנפיק החברה ללקוחותיה בגין מכירת התרופות יצוין מספר רשימון הייבוא.
ב. במקרים בהם חשבונית מס מונפקת עם התשלום ולפני ביצוע הייבוא, תשמור החברה בצמוד לרשימון היבוא מסמך שיפרט את מספרי חשבוניות המס המתייחסות לתרופות הכלולות באותו רשימון.
ג. בית המרקחת ייתן הצהרה לחברה לפיה לא הוא ינכה את מס תשומות הכלול ברשימוני היבוא. הצהרה זו תצורף לרשימונים שיישמרו בספרי החברה.
ד. רשימוני היבוא המקוריים יישאר בידי החברה ולא בידי בית המרקחת.
ה. החברה תקבל עד ה- 31.12 בכל שנה, אישור רו"ח מטעם בית המרקחת, לפיו בית המרקחת לא ניכה את מס התשומות הכלול ברשימוני היבוא.
אישור זה יצורף לרשימונים שיישמרו בספרי החברה.

10. יובהר כי האישור ל"מסמך אחר" יפקע, לכל המאוחר, עם הפעלתה של מערכת סחר החוץ החדשה "שער עולמי".

11. כמו כן יובהר, כי אין באישור זה כדי לחוות דעה בנוגע לתקינותו ו/או לחוקיותו של ההליך המתואר לעיל, לרבות בנוגע לאופן הגשת רשימוני היבוא למכס. אין באישור זה כדי לגרוע מסמכויותיה של רשות המיסים לבצע בדיקות בנוגע לאופן הגשת רשימוני היבוא כמתואר לעיל.

12. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

13. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

14. החלטת מיסוי זו מבטלת את כל ההוראות והאישורים שניתנו בעבר בהנהלת רשות המיסים או במשרדים האזוריים בנושא זה, ככל והמסמכים קבעו עמדה שונה מהעמדה המופיעה בהחלטה זו.

יובהר כי השימוש ב"מסמך אחר" לפי סעיפים 30 (א) (1) , 38, 40א' או 43א' לחוק מע"מ דורש אישור ספציפי של המחלקה המקצועית של מע"מ לכל מקרה ומקרה ולכן על העוסקים המעוניינים ליישם את ההסדר המפורט לעיל לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ לצורך קבלת אישור. אין להסתפק בעמידה בתנאי החלטות מיסוי שפורסמו.