החלטת מיסוי 5849/14

החבות במס שכר בגין עובדים המושאלים מרשות מקומית לתאגיד מים וביוב (בהסכם)

העובדות:

1. רשות מקומית (להלן: "הרשות") הקימה תאגיד מים וביוב (להלן: "התאגיד") בעקבות חקיקת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן: "חוק תאגידי המים").

2. לצרכי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), התאגיד רשום כ"עוסק מורשה" והרשות רשומה כ"מלכ"ר".

3. עפ"י הסיכום שבין התאגיד לרשות, עם הקמת התאגיד התאגיד קלט חלק מעובדי הרשות שעבדו במחלקת המים והביוב ברשות עד להקמת התאגיד (להלן: "העובדים המושאלים").

4. מיום השאלתם לתאגיד, העובדים המושאלים פועלים אך ורק לקידום מטרות התאגיד ואין הם קשורים יותר לפעילות המלכ"רית של הרשות.

5. עפ"י ההסכם בין התאגיד לרשות:

5.1 הרשות ממשיכה לדווח באופן פורמאלי לכל הרשויות על משכורתם של העובדים המושאלים והיא מנפיקה להם תלושי משכורת, הכול בדומה לעובדיה האחרים.

5.2 התאגיד מחויב לשפות את הרשות בכל העלויות בגין תשלומי השכר המשולמים לעובדים המושאלים ובכללם גם בגין מס שכר ששולם לרשות המיסים.

6. מעבר לאותם עובדים מושאלים שעברו עם הקמת התאגיד מהרשות לתאגיד, התאגיד מגייס עובדים שלא עבדו קודם ברשות. על פי התכנון, לא יעברו לתאגיד בעתיד עובדים נוספים מהרשות.
 
הבקשה:

1. אישורנו כי שכר העובדים המושאלים לא יתחייב במס שכר עפ"י סעיף  4(א) לחוק.

2. מס השכר ששולם עד למועד מתן האישור יוחזר לתאגיד החל ממועד העברת העובדים המושאלים מהרשות לתאגיד.

החלטת המיסוי ותנאיה:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה –

1. מבלי להתייחס לסוגיות הרלוונטיות לדיני עבודה והמבחנים לעניין יחסי עובד ומעביד, עמדתנו היא שהעובדים המושאלים משמשים אך ורק לפעילותו של התאגיד המסווג לצרכי החוק כ"עוסק מורשה", ולא לפעילות של הרשות שמסווגת לצרכי החוק כ"מלכ"ר", ולכן לגבי העובדים המושאלים לא מדובר בפעילות מלכ"רית שיש להטיל בגינה מס שכר, וזאת גם אם שכרם של העובדים המושאלים מדווח על ידי הרשות.

2. לפיכך, מיום אישור זה אין לשלם מס שכר בגין שכרם של העובדים המושאלים לתאגיד.

3. התאגיד רשאי לקבל את מס השכר ששולם עד כה בגין העובדים המושאלים מיום השאלתם לתאגיד אך לא יותר מחמש שנים מיום אישור זה.

4. התאגיד והרשות נדרשים, כתנאי להסדר זה, להעביר לפקיד השומה הרלוונטי את שמות העובדים המושאלים ומועד השאלתם וכן יעבירו אחת לשנה לפקיד השומה עדכון בדבר רשימת העובדים המושאלים שנותרו בתאגיד.

5. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.