החלטת מיסוי 59/06

רה ארגון פעילות קופות גמל (בהסכם)

העובדות:
1. קופות הגמל ( להלן: : "הקופה" ו/או הקופות") מאוגדות מבחינה משפטית כחברות ללא הון מניות ונמצאות בבעלות ובשליטה מלאה של הבנק ( להלן: "הבנק"). נכסי הקופות והזכויות לקבלת כספי החיסכון והרווחים שלהן שייכים לעמיתים ומנוהלים בנאמנות על ידי הבנק.

2. נכסי הקופות כוללים, בין היתר, ניירות ערך זרים.

3. הקופות אושרו על ידי הממונה על שוק ההון כ"קופות גמל" לעניין סעיפים 9(2), 17(5) ו-47 לפקודה (להלן: "האישור"). בהתאם לאישור הכנסותיה של קופה פטורות ממס הכנסה בכפוף לתנאי סעיף 9(2) לפקודה. האישור הותנה, בין היתר, בכך שהתקנון או תוכנית הקופה או מסמכי היסוד של החברה המנהלת או של הקופה, לפי העניין, לא ישונו, אלא אם כן אושר השינוי על ידי הממונה על שוק ההון.

4. דמי הניהול, שנגבים מעמיתיהם של הקופות, משולמים ישירות לבנק בלבד, בתמורה לשירותים אדמיניסטרטיביים וכספיים שמבוצעים על ידו עבור הקופות.

5. הונן העצמי של הקופות הינו אפס, כיוון שכל נכסיהן עומדים כנגד התחייבויותיהן לעמיתים.

6. מבנה השליטה הקיים היום הינו כדלקמן:

 

בנק

 

קופ"ג תגמולים                                                  קופ"ג פיצויים                                     קופ"ג לקצבה

 

פרטי הבקשה:

1. אישור כי העברת נכסי הקופות וחיסולן של החברות ללא פירוק כאמור לעיל, אינו מהווה אירוע מס ולפיכך אינו חייבת במס הכנסה או במס רווח.

2. בכוונת הבנק לבצע מהלך אשר תכליתו התאמת המבנה המשפטי של הקופות אשר בניהולו, למתכונת הנדרשת לפי תקנות ניהול קופות גמל ומדיניות הממונה על שוק ההון, לפיה תנוהל הקופה בנאמנות כ"תוכנית" על-ידי חברה מנהלת ולא כתאגיד נפרד.

3. בהתאם לכך, בכוונת הבנק ליזום הליך של רה-ארגון אשר יתבצע בדרך של העברת נכסי הקופות המוחזקים על ידו בנאמנות לחברת ניהול, אשר הנה חברה בת בבעלות מלאה של הבנק (להלן: "חברת הניהול"), כך שהקופות תהפכנה לתוכניות שתנוהלנה על ידי חברת הניהול, ונכסי הקופות ירשמו על שם חברת הניהול, בנאמנות עבור עמיתי הקופות. כמו כן, הקופות תחדלנה מלהתקיים כתאגידים ותנוהלנה כקופות גמל נפרדות ע"י חברת הניהול (להלן: "מהלך הרה-ארגון").

4. במסגרת מהלך הרה-ארגון, כל נכסיהן והתחייבויותיהן של הקופות יועברו לחברת ניהול, ונכסיהן ינוהלו על ידה לטובת עמיתי הקופות בלבד. כלומר, נכסים ששימשו לטובת עמיתי הקופות ימשיכו לשמש לטובת עמיתים אלו בלבד, מבלי שלעמיתים בתוכנית אחרת המנוהלת על ידי חברת הניהול תהיה הנאה כלשהי מנכסים אלו לאחר המהלך.

5. מטרת הקמת חברת הניהול הינה לצרכים רגולאטורים של פיקוח וניהול בנאמנות של כספי העמיתים. בעקבות ביצוע מהלך הרה-הארגון, דמי הניהול ישולמו מנכסי העמיתים לחברת הניהול, ואולם בפועל דמי הניהול ימשיכו להשתלם לבנק על ידי חברת הניהול, שתשמש לצורך כך כצינור להעברת דמי הניהול לבנק. מנגד, הבנק ישא במלוא עלויות הניהול של חברת הניהול כך שלמעשה, לא יחול כל שינוי אפקטיבי בהסדרי הניהול בין הבנק לבין הקופות לאחר הרה-ארגון.

6. יודגש כי כחלק עיקרי ובלתי נפרד ממהלך הרה-ארגון ניתן אישור הבנק לכך שבמצב שנוצר לאחר מהלך הרה-ארגון, לא תהיה פגיעה בזכויות העמיתים בקופות, למעט השינוי הנובע מעצם שינוי מעמדה של הקופה מתאגיד לקופה שאינה תאגיד.

7. מבנה ההחזקות לאחר מהלך הרה-ארגון:

הבנק

חברת הניהול

                                                        פיצויים                             תגמולים                       קצבה

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הואיל ולא מבוצעת במסגרת המהלך פעולה של מכירת נכסים על ידי הקופות או עמיתיה לגוף חיצוני, שכן העברת נכסי הקופות הינה מנאמן אחד למשנהו, הרי שהעברת נכסי הקופות לחברת הניהול, לא יהווה אירוע מס ולפיכך לא יתחייב במס הכנסה או במס רווח בידי הבנק, חברת הניהול, העמיתים או הקופות.

2. במועד מכירת הנכסים, לרבות ני"ע הזרים, על ידי הקופות באמצעות חברת הניהול, יילקחו כ"יום רכישה" וכ"מחיר מקורי", כהגדרת המונחים בסעיף 88 לפקודה, של נכסים אלו הערכים והתאריכים המקוריים, כפי שהיו בידי הקופות, טרם ביצוע מהלך הרה -הארגון.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות לעניין חישוב רווח ההון הריאלי במכירת המניות של חברת הניהול ע"י הבנק, בנוגע למחיר המקורי ויום הרכישה, כמשמעות המונחים בסעיף 88 לפקודה.

4. חברת הניהול תירשם כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.