החלטת מיסוי 61/08

מניעת מיסוי כפול בגין שבח מקרקעין באגודה (בהסכם)

העובדות:

1. האגודה הוקמה בשנת 1939 כשאחת ממטרותיה רכישת מקרקעין עבור חבריה.

2. האגודה מחזיקה במקרקעין באזור הצפון.

3. בשנת 1981 נכנסה האגודה לפירוק.

4. מרבית חברי האגודה ויורשיהם פנו למפרק וביקשו לממש בעבורם את המקרקעין.

5. המפרק, בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, מימש את הנכסים, דיווח לשלטונות מס שבח ושילם מס בשיעור 12% כאמור בסעיף 91(ו)(1) לפקודת מס הכנסה.

פרטי הבקשה:

אישור שהעברת התמורה לאחר תשלום המס על ידי האגודה לחברים או ליורשיהם לא תהיה חייבת במס נוסף.

החלטת המיסוי ותנאיה:

סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע כי, דין אגודה שיתופית חקלאית כדין שותפות אם ביקשה כך האגודה באישור רוב חבריה. הסעיף לא חל על שבח מקרקעין. בכדי למנוע מיסוי כפול, הן ברמת האגודה והן ברמת החברים, נקבע, שאין לראות כהכנסה חייבת את יתרת הרווח המועברת אל חברי האגודה ויורשיהם, לאחר תשלום המס ע"י האגודה.