החלטת מיסוי בהסכם 62/06

קביעת תושבות, תושב חוזר

העובדות

1. המבקש ובני משפחתו התגוררו במדינת אמנה בין השנים 1995-1997. בין השנים 1998 ל- 2002 המשיך המבקש להתגורר באותה מדינה שעה שבני משפחתו שבו להתגורר בישראל. בתקופה זו שהה המבקש בישראל כמחצית השנה, בעיקר בסופי שבוע.

2. ביולי 2002 עברו המבקש ובני משפחתו להתגורר במדינת אמנה אחרת, שם הוא מועסק כשכיר בחוזה העסקה שאינו מוגבל בזמן.

3. עם עזיבתם, ביולי 2002 הושכרה דירת המשפחה בישראל לתקופה ארוכה ולא עמד לרשותם בית קבע אחר בישראל. המבקש ומשפחתו שכרו דירה במדינת האמנה בחוזה שכירות ארוך טווח (3 שנים ואופציה להארכה). המבקש נחשב תושב מדינת האמנה (בהתאם לדיניה הפנימיים) החל משנת 2002.

4. החל מיולי 2002, המבקש לא שהה בישראל יותר מ- 60 ימים בשנה ומשפחתו לא שהתה בישראל יותר מ- 75 ימים בשנה.

5. מאז יולי 2002 משלם המבקש תשלומי ביטוח לאומי בישראל, כתושב השוהה בחו"ל.

6. המבקש הינו בעל מניות בחברות זרות ואין לו כל פעילות כלכלית או נכסים בישראל.

פרטי הבקשה

המבקש מתעתד לחזור להתגורר בישראל ביום 1.7.07 וביקש לקבוע כי יחשב ל"תושב חוזר" החל מיום זה (להלן: "יום החזרה") ולהחיל לגביו הקלות ממס מכח סעיפים 14 ו- 97 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1.7.07 ויהיה זכאי להקלות ממס הניתנות ל"תושב חוזר" מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה החל ממועד זה.

2. המבקש ייחשב כתושב ישראל החל מיום החזרה ובלבד שלא יקבעו הוא או משפחתו את מרכז החיים בישראל לפני מועד זה, ובפרט שלא ישהה המבקש בישראל בשנת המס 2006 יותר מ-60 ימים ומשפחתו לא תשהה בישראל יותר מ- 75 ימים ובשנת 2007 – עד ליום 1.7.07 – לא ישהו היחיד או משפחתו בישראל יותר מ- 45 ימים.

3. נקבעו הוראות שונות לעניין פתיחת תיק למבקש וחובת דיווח. בין היתר, נדרש המבקש להגיש רשימת נכסים מחוץ לישראל שבבעלותו, במישרין או בעקיפין, ליום החזרה, לרבות מועד ועלות הרכישה, ולהמציא תצהיר.

4. החלטה זו אינה דנה בתושבות היחיד בשנים 1998-2002.