החלטת מיסוי 62/08

חלוקת דיבידנד באגודה שיתופית להספקת מים (בהסכם)

העובדות:

1. מדובר באגודה שיתופית העונה להגדרת "אגודת מים" בצו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), התשל"ט-1979 (להלן: "הצו").

2. על האגודה חל סעיף  16(ג) לפקודת מס הכנסה המעניק פטור ממס על ההכנסות ממכירת מים למי שכל עיסוקו בהספקת מים והעונה לתנאי הצו.

3. סעיף  1(4) לצו קובע כי, כל רווחי האגודה יושקעו בחידוש נכסיה המשמשים להפקת מים או בקרנות המשמשות למטרה זו בלבד.

4. לאגודה קרקע שנרכשה בשנת 1946 על ידי החברים עוד בטרם ההתאגדות כאגודת מים.

5. הקרקע לא שימשה להפקת מים אלא הושכרה לאחרים, וכל ההכנסות מדמי השכירות שהתקבלו לאורך השנים חויבו במס ע"י האגודה.

6. הקרקע נמכרה בשנת 2007 ומס השבח שולם ע"י האגודה.

פרטי הבקשה:

האגודה מבקשת לחלק את תמורת המכירה כדיבידנד לחבריה, מבלי שהדבר יהווה הפרה של תנאי הצו האמור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. חלוקת דיבידנד מהכספים שמקורם במקרקעין שנמכרו, לא תהווה הפרה של הצו.

2. חלוקת הדיבידנד חייבת במס בידי המקבלים.