החלטת מיסוי 6396/16

חבות במע"מ של תקבולים שמקבלת חברת ליסינג מהלקוח במקרה של אובדן מוחלט או גניבת רכב (בהסכם)

העובדות:

1. חברת ליסינג (להלן: "החברה")   נוהגת להתקשר בהסכמים לחכירת כלי רכב עם לקוחות 1 פרטיים (להלן: " ההסכם").

2. בהסכם נקבע כי הלקוח יחכור את הרכב לתקופה מסוימת בתמורה לתשלומים חודשיים ובנוסף ניתנת לחוכר אופציה לרכישת הרכב בתום תקופת החכירה בתמורה לסכום נוסף (להלן: "האופציה.)"

3. הוצאות האחזקה, הטיפולים והביטוח הינן באחריות החוכר ועל חשבונו. החוכר נדרש לבטח את הרכב בעצמו ועל חשבונו, ולשעבד את פוליסת הביטוח לטובת החברה.

4. בהתאם להסכם ולמפורט בתנאי הפוליסה, תגמולי הביטוח, אם יגיעו, ישולמו לחברה.

5. במהלך תקופת החכירה אירעה תאונת דרכים, הרכב ניזוק והוכרז כ"אובדן מוחלט"  (להלן: "התאונה".)

6. בהתאם להסכם, בעקבות התאונה, החברה חייבה את הלקוח ביתרת התשלומים, לרבות תשלום האופציה, וחייבה אותו גם במע"מ בגין הסכומים הנ"ל .

7. מתשלומי הביטוח, שהועברו על ידי חברת הביטוח, נוכה סכום המע"מ (החברה קבלה את הסכום מחברת הביטוח ללא סכום המע"מ הרלוונטי) בעוד שהחוכר חויב בתשלום מע"מ על ידי החברה.

הבקשה:

עמדתנו בנוגע לחבות במע"מ בשל התקבולים שמקבלת החברה במקרה של אובדן מוחלט או גניבה, בין אם  התקבולים מתקבלים ישירות מהחוכר עצמו, ובין אם  התקבולים מתקבלים מחברת הביטוח בה רכש החוכר פוליסת ביטוח ששועבדה לטובת החברה.

תמצית הסדר המס ותנאיו: 

1. החכרת הרכב על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, היא בגדר "מכר" של "נכס" ("מקחו אגב שכירות") על ידי עוסק במהלך עסקו (החברה), ולכן עסקת הליסינג חייבת במע"מ.

2. ההסכם כולל תנאים מפורשים ביחס לתמורה שתשולם לחברה, בין היתר, בקרות אירוע של אובדן מוחלט של הרכב או גניבתו, ומכאן כי הצדדים צפו אירוע מסוג זה.

מדובר באירוע שהמציאות מלמדת, כי ההסתברות להתרחשותו גבוהה ולכן הוא במסגרת הסיכונים הסבירים של החברה. משום כך, הצדדים מעגנים אירוע מסוג זה במסגרת ההסכם ביניהם, והוא במהלך העסקים הרגיל.

3. התקבול שמקבלת החברה מהחוכר או מחברת ביטוח מתוקף פוליסת הביטוח שרכש החוכר מהווה תמורה מוסכמת כחלק ממערכת היחסים החוזית שבין החברה והחוכר.

אין מדובר בפיצוי נזיקי אלא בתשלום כחלק מהתמורה המוסכמת, במסגרת עסקה רצונית, בין החברה  והחוכר.

העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי ביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בה ביטח החוכר את הרכב אינה משנה את אופייה  של התמורה.

אשר על כן, התמורה המתקבלת  בידי החברה בקרות אירוע של אובדן מוחלט או גניבת הרכב , חייבת במע"מ.

4. עמדתנו זו עוגנה לאחרונה בפסיקת בית המשפט בהליך רת"ק 4832-12-12 (איי די איי) נ' שטרסברג ואח'.

5. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

6. החלטה זו מבטלת  מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.