החלטת מיסוי 64/06

קביעת תושבות; חברות זרות בבעלות תושב חוזר

העובדות

1.   המבקש הינו אזרח ישראלי והיה בעבר תושב ישראל.

2.   החל משנת 1969 ועד תום שנת 2002 התגורר המבקש במדינת אמנה בבית שבבעלותו ואף קיבל אזרחות בה.

3.   בבעלות המבקש מספר נכסי נדל"ן בישראל לצורך השקעה.

4.   אשת המבקש חזרה להתגורר בישראל בתחילת שנת 2002 ואילו המבקש לא שהה כלל בישראל עד ספטמבר 2003.

5.   המבקש מחזיק במספר נכסים שנרכשו על ידו בהיותו תושב חוץ. הנכסים מוחזקים, במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות זרות ונאמנויות זרות אשר הוקמו על ידו בהיותו תושב חוץ. שתיים מהחברות הזרות (להלן: "ב" ו- "ג") מחזיקות, נוסף על הנכסים מחוץ לישראל, בנכסים בישראל. חברות ב' ו ג' ביקשו להיחשב כחברות משפחתיות לעניין סעיף 64א לפקודה.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו ל"תושב חוזר" לעניין הקלות ממס מכח סעיפים 14 ו- 97 לפקודה מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") ולהסדיר את תחולת הקלות המס לגבי נכסים שבבעלותו.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   המבקש נחשב תושב ישראל החל מ- 1.3.2003 וזכאי להטבות כ"תושב חוזר" ממועד זה (להלן: "המועד הקובע").

2.   חברות ב ו- ג יעבירו את נכסיהן שמחוץ לישראל לחברה א' (המחזיקה רק בנכסים מחוץ לישראל). מאחר והחברות המעבירות הן חברות משפחתיות והכנסתן מיוחסת למבקש, זכאי המבקש לפטור ממס בגין רווח ההון בהעברת הנכסים כאמור לפי סעיף 97(ב)(2) לפקודה.

3.   למעט כאמור בסעיף 2 לעיל, הנישום ו/או חברות ב ו ג לא יהיו זכאים להטבות לפי סעיפים 97(ב) ו- 14 לפקודה (בגין הנכסים שנותרו בידי חברות ב ו ג).

4.   בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן ועל אף האמור בסעיף 68א לפקודה, תהא חברה א זכאית להטבות מס, הנחות או פטורים כתושבת חוץ וזאת במשך 10 שנים מהמועד הקובע. הסעיף יחול על חברה א רק לגבי השקעותיה כפי שהיו במועד הקובע בתוספת הנכסים שהועברו אליה כאמור בסעיף 2 לעיל.

5.   אין באישור לקבוע עמדה בדבר קיום או אי קיום של שליטה וניהול בישראל בחברה א או בחברות אחרות. יובהר, כי אם ימצא שהשליטה והניהול בחברה א הוא בישראל, היא לא תהיה זכאית להטבות כתושב חוץ.

6.   לגבי נכסים המוחזקים בנאמנות יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה.

7.   נקבעו הוראות שונות לעניין פתיחת תיק למבקש וחובת דיווח. בין היתר, נדרש המבקש להגיש רשימת נכסים מחוץ לישראל שבבעלותו, במישרין או בעקיפין, ליום החזרה, לרבות מועד ועלות הרכישה, ולהמציא תצהיר.