החלטת מיסוי 65/06

העדר מוסד קבע, חברת אינטרנט המשתמשת בתושב ישראל לצורך שירות

העובדות

1. המבקשת הינה חברה זרה תושבת מדינת אמנה העוסקת בפיתוח ויישום פתרונות מחשוב ומתן ייעוץ (להלן: "החברה"). בעלי מניותיה של החברה הינם תושבי חוץ.

2. החברה מספקת באמצעות האינטרנט, שירות לגורם זר בקשר לשירות שהוא מעניק לתושבי מדינות שונות, והחל משנת 2006 מעניקה שירות כאמור בקשר לשירות הניתן ע"י גורם זר לתושבי ישראל.

3. פעילותה העסקית של החברה, לרבות מיקום שרתיה והתמיכה הטכנית נעשים בארה"ב.

4. לחברה אין מקום עסקים קבוע בישראל וכן אינה מעסיקה עובדים בישראל.

5. החברה שוכרת את שירותיו של תושב ישראל לצורך תפעול טכני של ממשק האינטרנט של החברה, המקשר בין לקוחות תושבי ישראל לבין הגורם הזר (להלן: "נותן השירות"). נותן השירות מהווה חוליה מקשרת בין הלקוחות בישראל דרך האינטרנט לבין הגורם הזר והחברה.

6. נותן השירות אינו מוסמך להתקשר, לחתום, להתחייב או לנהל מו"מ בשם או בעבור החברה.

7. נותן השירות מועסק ע"י חברת כוח אדם אשר מחייבת את החברה בכל עלויות העסקתו (המסתכמות לכדי כ- 10,000 ש"ח בחודש).

8. פעילותו של נותן השירות נעשית בביתו.

פרטי הבקשה

החברה ביקשה לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס.

החלטת המיסוי ותנאיה

בהתאם לנסיבות שפורטו לעיל נקבע כי החברה אינה מקיימת בישראל פעילות המגיעה לכדי מוסד קבע לעניין אמנת המס לבין מדינת תושבותה, ועל כן אינה חייבת במס בישראל בגין רווחיה הנובעים ממתן השירות