החלטת מיסוי 66/06

קביעת "מחיר מקורי" ו "יום רכישה" לנכס מחו"ל שהתקבל מירושה מתושב חוץ

העובדות

1. המבקשת (להלן: "היורשת") הינה תושבת ישראל אשר ירשה מאמה, שהיתה תושבת חוץ מאז ומעולם, נכסים מחוץ לישראל ובהם מניות בחברות זרות.

2. נכסים אלה כפופים למס עיזבון במדינת החוץ.

3. מאז מועד פטירת האם לא חולקו דיבידנדים ע"י החברות הזרות.

4. כל הנכסים שהתקבלו בירושה כאמור אינם ולא היו קשורים מעולם באופן כלשהו לישראל או לפעילות בישראל (להלן: "נכסי הירושה").

פרטי הבקשה

המבקשת ביקשה לקבוע את "המחיר המקורי" ו"יום הרכישה" של נכסי הירושה לצורכי מס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. "יום הרכישה" של נכסי הירושה ייקבע ליום פטירת האם המורישה.

2. ה"מחיר המקורי" של נכסי הירושה, לצורך חישוב רווח הון בידי היורשת, ייקבע לפי שווי שנקבע לעניין מס עיזבון החל בפטירת המורישה במדינת תושבותה. רווח הנובע ממכירת הנכסים יחויב במס כדין. מובהר, כי היורשת תחויב במס רווח הון בגין הרווח אף אם נכסי הירושה הנמכרים יימכרו ע"י מנהל העיזבון.

3. אם ייוצר הפסד הון ממכירת נכסי הירושה, כולם או מקצתם, הוא לא יותר בקיזוז בישראל.

4. בחישוב רווח הון עתידי, לא יותרו ליורשת הוצאות כלשהן בשל נכסי הירושה הנמכרים ו/או ניהול העיזבון במדינת התושבות של המורישה.

5. בחישוב רווח הון עתידי, לא יותרו בניכוי הוצאות פחת בשל נכסי הירושה הנמכרים ו/או ניהול העיזבון במדינת התושבות של המורישה.

6. פטור מכוח סעיף 97(ב) לפקודה לא יחול במכירת נכסי הירושה.

7. ההחלטה לא תחול על העברת נכסי הירושה, כולם או מקצתם, ל"קרוב" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה, למעט העברה אגב ירושה.

8. לא יינתן ניכוי ממס זר בישראל בשל מס ששולם בחו"ל בגין נכסי הירושה ולא ילקחו בחשבון כמחיר מקורי, על אף האמור, יינתן זיכוי ממס בישראל בגין מס זר ששולם בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס בגין חלק רווח ההון הנובע מההפרש שבין התמורה בפועל לבין "המחיר המקורי" כפי שנקבע בהחלטה זו.

9. נקבעו הוראות בעניין פתיחת תיק, דיווח מיידי על רווח הון, חובת דיווח בכל שנת מס בה יימכר נכס מנכסי הירושה וכד', המבקשת נדרשה לאשר קבלת ההחלטה.

10. הובהר כי פקיד השומה רשאי לבחון כל נתון עובדתי בהחלטה.

11. ההחלטה בתוקף לגבי רווח הון שיווצר כל עוד לא ישונה הדין בחקיקה, ראשית או משנית, או בפסיקה של ביהמ"ש העליון, לפי המוקדם, בעניין קביעת מחיר מקורי ויום רכישה לירושה מתושב חוץ.