החלטת מיסוי 6644/11

תוכנה ושירותים נלווים

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בייצור תוכנה לתחום התיירות (להלן: "התוכנה").
2. כחלק מהטמעת התוכנה אצל לקוחותיה, החברה מפתחת, מקימה ומתחזקת אתרי אינטרנט הקשורים למערכות הלקוח (החברה אינה קשורה בכל צורה שהיא לפרסום ושיווק הקשורים לתחום התיירות).
3. במהלך הקמת אתר האינטרנט עבור הלקוח, החברה נעזרת במעצבי אתרי אינטרנט (עובדי החברה או מעצבים חיצוניים).
4. מודל ההכנסות של החברה נגזר כאחוז מהגידול במחזור המכירות של לקוחותיה הנובע מהשימוש של המזמינים באמצעות אתרי האינטרנט בהם משולבת התוכנה (להלן: "מודל ההכנסות").
5. בנוסף, החברה מספקת שירותי פיתוח (על בסיס שעות) וכן תחזוקת מנוע הזמנות עבור חברות בנות קשורות (להלן: "שירותי פיתוח ותחזוקה").

פרטי הבקשה:
1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" ו-"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק¹
2. לאשר כי הכנסות המפעל הן "הכנסות מועדפות" הזכאיות להטבת המס.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי" ו-"מפעל מועדף", כהגדרתם בסעיף 51 לחוק.
2. נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק לגבי ההכנסה (על פי מודל ההכנסות) הנובעת משימוש המזמינים באתרי האינטרנט של לקוחותיה בהם משולבת התוכנה.
3. נקבע כי פעילות הקשורה לעיצוב אתר האינטרנט אינה מהווה פעילות מועדפת וההכנסות הנובעות מפעילות זו, אינן מהוות הכנסת מועדפת ולפיכך אינן זכאיות להטבת המס.
4. נקבע כי ההכנסות הנובעות משירותים נלווים לגבי פעילות תחזוקת אתרי האינטרנט ללקוחות החברה יבחנו בהתאם לקווים המנחים כפי שפורסמו בסעיף 2.1.2 לחוזר מס הכנסה 2/2006.
5. נקבע כי ההכנסות הנובעות משירותי פיתוח ותחזוקה עבור חברות קשורות, אינן מהוות הכנסה מועדפת ולפיכך אינן זכאיות להטבת המס.
6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.