החלטת מיסוי 6687/12

מפעל מוטב בתחום המוליכים למחצה שמבצע מו"פ מחוץ לישראל (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של שבבים (מוליכים למחצה) בתחום התקשורת. לחברה תוכנית מאושרת במסגרת המסלול החלופי, כמו כן ביצעה החברה במהלך השנים 2007-2009 השקעות בנכסים יצרניים לצורך הרחבת מפעלה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2009).

 

  1. במסגרת תהליך הפיתוח והייצור, נעזרת החברה בקבלני משנה מחוץ לישראל. קבלני המשנה כאמור כוללים הן קבלני משנה שמבצעים עבור החברה עבודות פיתוח והן קבלני משנה שמייצרים עבור החברה את השבבים (המוליכים למחצה).

 

  1. במהלך שנת 2006 רכשה החברה נכסים יצרניים חדשים שאינם כלולים כנכסים מאושרים בתוכנית המאושרת ואף אינם כלולים במסגרת ההשקעה המזערית המזכה שביצעה החברה לצורך הרחבת מפעלה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2009).

 

פרטי הבקשה:

  1. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2009), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.
  2. לקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת המיוחסת ל"מפעל המוטב".
  3. לאשר כי הנכסים היצרניים החדשים שנרכשו במהלך שנת 2006 לא יובאו בחשבון לעניין יחס הנכסים כמשמעותו בסעיף 74 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 60.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. נקבע כי ההשקעות שביצעה החברה במהלך השנים 2007-2009 יהוו השקעה מזערית מזכה לצורך הרחבת מפעל החברה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2009), וזאת בכפוף להוראות סעיף 51 לחוק.
  2. נקבע מנגנון לחישוב ההכנסה החייבת מהמפעל המוטב הזכאית להטבות במס, וזאת לאור העובדה שהחברה מפתחת ומייצרת, בין היתר, באמצעות קבלני משנה מחוץ לישראל, באופן שעל פעילות ייצור באמצעות קבלני משנה מחוץ לישראל לא ינתנו הטבות מס. במסגרת המנגנון שנקבע לא נלקחו בחשבון קבלני המשנה אשר מייצרים עבור החברה את השבבים (מוליכים למחצה).
  3. נקבע כי בגין הנכסים היצרניים החדשים שרכשה החברה בשנת 2006 ואשר לא נכללו כנכסים מאושרים בתוכנית המאושרת ואף לא נכללו במסגרת השקעות החברה במהלך השנים 2007-2009 כחלק מההשקעה המזערית המזכה, לא יחול מבחן יחס הנכסים כמשמעותו בסעיף 74 כנוסחו לפני תיקון 60 לחוק.
  4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.