החלטת מיסוי 6687/14

שינוי זכות קדימות של אופציות (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות רגילות למניותיה, בהתאם לתכנית הקצאה (להלן: "תכנית האופציות"), לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"),במסגרת מסלול רווח הון בהקצאת באמצעות נאמן, וכן אופציות ליועצים בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "האופציות").

2. למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלות עדיפות בקבלת תמורה בעת חלוקת התמורה בפירוק או בעת מכירת החברה ואי לכך, יש אפשרות ממשית כי במקרה של מכירת החברה, המניות הרגילות של העובדים לא יזכו כלל להשתתף בתמורות המכירה.

3. לאור זאת, על מנת לשמר את זכאותם של העובדים בתמורות מכירה ובכדי להימנע מהצורך לבצע הקצאה נוספת של אופציות ו/או מניות לעובדים, ובכך להגדיל את הדילול של בעלי המניות הקיימים, שינתה החברה ברמת בעלי מניות הבכורה הקיימים בחברה את מנגנון חלוקת העדיפויות לבעלי מניות בכורה בחברה הנכלל בתקנון ההתאגדות שלה (להלן: "התקנון", "שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות" בהתאמה) והגדירה אותו מחדש כך שעוקב לשינוי, בקרות אירוע של מכירת החברה (להלן: "עסקה"), בעלי מניות רגילות, לרבות עובדים אשר יממשו את האופציות 102 הוני למניות רגילות ובעלי אופציות 3(ט) אשר יממשו את האופציות 3(ט) שבידיהם למניות רגילות (להלן: "מניות המימוש"), יקבלו זכות קדימות בחלוקת התמורה בהתאם לשיעור החזקתו היחסית של כל עובד באופציות.

4. יובהר כי מניות המימוש תקנינה את הזכות הנוספת בעת עסקה כאמור לעיל, בנוסף לכל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:

4.1 מועדי ההבשלה של האופציות 102 הוני ו/או האופציות 3(ט) אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של מכירת החברה או הנפקתה בבורסה (למעט האצה במקרה של עסקה).

4.2 לא תהא אפשרות לבצע באופציות 102 הוני ו/או באופציות 3(ט) תמחור מחדש (Repricing) ו/או שינוי בתקופת ההבשלה (Re-Vesting), בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות להאצה (אקסלרציה) במקרה של עסקה).

4.3 במידה והאופציות 102 הוני ו/או אופציות 3(ט) תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהיה זכאי לזכות הנוספת. קרי, הזכות הנוספת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות 102 הוני או אופציות 3(ט), לפי העניין.

4.4 במידה ובמועד עסקה, התמורה שתשלם החברה הרוכשת בגין מניות המימוש כהגדרתן לעיל תהא, כולה או חלקה, באמצעות מניות, ולא במזומן, הרי שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות המימוש כהגדרתן לעיל תתבטא בקדימות בקבלת מניות החברה הרוכשת, בהתאמה לפי העניין.

4.5 יודגש כי, בהתאם לחוק החברות החל בישראל, מניות המימוש שיתקבלו בעת מימוש האופציות 102 הוני ו/או אופציות 3(ט) אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות רגילות בחברה, אלא כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות נדחות, צוברות, מניות הנהלה או מניות יסוד.

4.6 בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים ו/או הניצעים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג PUT ו/או CALL, לשם מימוש האופציות למניות המימוש שיוקצו מכוחן.

4.7 מניות המימוש אינן ניתנות לפידיון.

4.8 הסכום שיתקבל בעת מכירת מניות המימוש ייקבע כאחוז מהתמורה העתידית שאינה ידועה עד למועד העסקה, והוא אינו סכום קבוע מראש.

4.9 הנפקת מניות המימוש בעת מימוש האופציות האמורות תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה במסגרת ההון הרשום של החברה.

4.10 מניות המימוש אינן מקנות למי מהעובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל סיטואציה שהיא.

4.11 העובדים והניצעים יקבלו מניות מימוש מסוג אחד בלבד ולא תהיה העדפה בין העובדים ו/או הניצעים.

5. יובהר, כי הזכות הנוספת אינה משנה את סיווג התכנית המעודכנת לצרכים חשבונאיים, והתכנית המעודכנת תמשיך להיות מסווגת כתכנית המסולקת במכשירים הוניים מבוססת מניות על פי ACS 718 (לשעבר FAS123R) לפי כללי החשבונאות האמריקאים ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ועל פי 2 IFRS של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתכנית התחיבותית, לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

הבקשה

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כמפורט לעיל.

תמצית הסדר המס ותנאיו

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיפים 1 לעיל, ובכפוף לכך שהאופציות 102 הוני והאופציות 3(ט) עמוק מחוץ לכסף, הריני לאשר את הסדר המס כדלקמן אשר דומה בעקרונותיו להקצאת מניות בכורה לעובדים בשינויים המחויבים:

1. האופציות 102 הוני תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול רווח הון ויחולו עליהן הוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה לכל דבר ועניין. מועד קבלת החלטת הדירקטוריון לגבי תיקון תקנון החברה ושינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כאמור בסעיף 3 לעיל או מועד הפניה בבקשה לחטיבה המקצועית, כמאוחר ביניהם, יחשב כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תום התקופה") וכן כמועד הקצאה לצרכי סעיף 3(ט) לפקודה ביחס לאופציות 3(ט).

2. תנאי לאמור לעיל הוא כי התמורה עבור מכירת מניות המימוש תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה ("אמצעי שליטה" – כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם לסעיף 93 לפקודה.

3. לעניין החלטת מיסוי זו, "עסקה" תחשב רק אירוע בו נמכרו מניות החברה לצד ג' במישרין או באמצעות עסקת מיזוג (לא כולל הנפקה בבורסה), ו/או בוצעה עסקת נכסים שבסמוך אליה קבלה החברה החלטה לגבי פירוקה. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה בו תשולם תמורה בשל מניות המימוש, במסגרת אירוע שאינו מוגדר כאירוע "עסקה", יסווג חלק התמורה העולה על התמורה שהייתה מיוחסת למניה רגילה של החברה לו לא הייתה משנה החברה את מנגנון חלוקת העדיפויות לבעלי מניות בכורה כמתואר לעיל, כהכנסת עבודה.

4. יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) שיקבלו העובדים (לפי העניין) בעסקה בגין האופציות 102 הוני, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבע בעסקה, תיחשב כהכנסת עבודה. לעניין זה, "שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל המניות והאופציות של החברה, המשתתפות בעסקה (ללא הבחנה בסוג המניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:

סך התמורה שתשולם במסגרת העסקה:                                                     20,000,000   דולר

התמורה למניה שיקבל כל ניצע בגין מניית מימוש אחת:                                 8  דולר

סך כמות המניות הרגילות בחברה האם:                                                     500,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות:                       2,000,000

סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה:                                            1,300,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת אופציות למניות מימוש (מכל הסוגים):      200,000

"שווי המניה הממוצע":                                                                             5   דולר    (=20,000,000/4,000,000)

מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה:                                                            3 דולר  (=8-5)


יובהר כי בגין מרכיב הכנסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.5. בהמשך לסעיף 4 לעיל, יובהר כי בכל מקרה, סכום שישולם לעובד מעבר לשווי מניית המימוש שברשותו ביחס לאופציות 102 הוני, כפי שייקבע באופן ספציפי במסגרת העסקה, יסווג כהכנסת עבודה.
 
6. יובהר כי בכל מקרה, כל תמורה שיקבל העובד בגין מניות המימוש שבידיו ביחס לאופציות 102 הוני ואשר הינה מעבר לשווי למניה רגילה של החברה, אילו לא היו מניות בכורה כלל בחברה, תיחשב כהכנסת עבודה בידי העובד.
 
7. יובהר כי במידה והעסקה לעיל תתבצע לפני חלוף 9 חודשים ממועד הפניה בכתב לקבלת הסדר מס או ממועד החלטת הדירקטוריון הרלוונטית, כמאוחר ביניהן, תחשב התמורה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובד.
 
8. האופציות 102 הוני תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.
 
9. במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה והגדרתו בסעיף 3(ט) לפקודה, לפי העניין, יומרו האופציות 102 הוני ו/או האופציות 3(ט), לפי העניין, בעלות הזכות הנוספת, למניות מימוש אותן תנפיק החברה. למען הסר ספק, יובהר כי, מניות המימוש שיונפקו כתוצאה מהמרת האופציות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, ע"י החברה או ממיש שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה ("אמצעי שליטה"- כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם לסעיף 93 לפקודה.
 
10. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן בין היתר כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.