החלטת מיסוי 6782/20

הקלה לשעת חירום - הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.20 ועד ליום 31.5.20 (להלן- "תקופת ההקלה") (בהסכם)

העובדות:

1. משבר הקורונה אילץ עסקים רבים לצמצם בכוח האדם אשר נמצא פיזית במקום העבודה. חלק גדול מעסקים אלה צויד באמצעים טכנולוגיים על מנת להמשיך את שגרת העבודה מהבית.

2. על פי הוראות הדין, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 יחד עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976( להלן: "ההוראות").

3. יחד עם זאת, חלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובשל המגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות מגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות בדואר או ע"י מסירה ידנית, וכפועל יוצא לנכות מס תשומות בהסתמך על החשבוניות האמורות.

4. הקושי, אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר לא ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 18ב להוראות.

פרטי הבקשה
אישורנו, כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ספק, אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח, יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית. בד בבד ישלח הספק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.

2. מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

התנאים לאישור
א. תנאי לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית הוא קבלה של חשבונית מס (מקור) בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח, בתקופה המפורטת בסעיף ב' להלן.
ב. בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה.
ג. בתום תקופת ההקלה על העוסק לבצע התאמה בין חשבוניות המס שקיבל בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות, לבין חשבוניות מס מקור. במידה וקיימת אי התאמה על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.
ד. הקלה זו כפופה לעמידה בהוראות הדין בנוגע לניכוי מס תשומות.