החלטת מיסוי 6827/14

מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן:  "התוכנה") לקישור בין בעלים של אתרי אינטרנט ותוכנות אשר מעוניינים להציג פרסומות בשטח  התוכנה/אתר האינטרנט שבבעלותם (להלן: "הספקים") לבין מפרסמים שונים אשר מעוניינים לקדם  את מוצריהם באינטרנט באמצעות פרסום מקוון (להלן: "הלקוחות").

2. הלקוחות מתקשרים עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה לפיה הם משלמים לחברה עבור הקמפיין  הפרסומי אותו הם מעוניינים לפרסם. לרוב התשלום יהיה על בסיס חשיפות של הפרסומות או עבור  קליקים שבוצעו על ידי גולשי האינטרנט אשר נחשפו לפרסומת.

3. הספקים מתקשרים עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה לפיה הספק מאפשר לתוכנה להציג את הפרסומות של לקוחות החברה באתר האינטרנט או בתוכנה שבבעלותו וזאת בתמורה לעמלה מסויימת מתוך סך ההכנסות מהפרסומות המופיעות אצלו.

4. מלבד פעילות פיתוח התוכנה בחברה, מועסקים גם עובדים שתפקידם הוא להפעיל את התוכנה עבור הלקוחות והספקים. הפעלת התוכנה כוללת בין היתר ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים הרצים בתוכנה הן עבור הלקוחות והן עבור הספקים וזאת על מנת להגדיל ככל שניתן את תוצאות הקמפיינים וההכנסות מפרסום המופקות באמצעות התוכנה, העלאה של קמפיינים חדשים, התאמת פרסומות וקמפיינים לספקים ועוד (להלן: "פעילות השירותים").

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 11 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1111 (להלן: "החוק").

2. לקבוע את הכנסות החברה כ"הכנסות מועדפות" כמשמעותן בחלופה (3) להגדרת "הכנסה מועדפת" שבסעיף 11 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 11 לחוק.

2. נקבע שהכנסות החברה הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה מהלקוחות והספקים יהיו "הכנסות מועדפות" אשר יהיו זכאיות להטבות המס מכח החוק.

3. נקבע שהכנסות החברה הנובעות מפעילות השירותים לא תהיה "הכנסה מועדפת" ולא תהיה זכאית להטבות המס מכח החוק.

4. נקבע מנגנון לייחוס הכנסות החברה לפעילות השירותים המבוסס על יחס העובדים אשר מועסקים בפעילות השירותים ושכרם ביחס לכלל עובדי הפיתוח המועסקים בחברה.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.