החלטת מיסוי 6830/17

אישור תושבות ליחיד שהגיע לישראל ממדינת אמנה ושומר על זיקה למדינה המקורית

1. העובדות

1.1 פלוני הינו תושב מדינת A שהינה מדינת אמנה (להלן: "היחיד"). היחיד מצוי בהליכי גירושין.
1.2 היחיד עוסק בפעילות מסחרית הן בישראל והן ברחבי העולם.
1.3 החל משנת 2016 היחיד הגדיל את מספר ימי שהייתו בישראל.
1.4 היחיד מתגורר בעת שהותו בישראל, בדירה אשר בבעלותו.
1.5 להלן פירוט ימי השהיה בישראל של היחיד במהלך השנים על פי רישומי משרד הפנים:

שנהימי שהייה בישראל של היחיד
200276
200330
200425
20050
20069
200721
200837
200926
201024
201123
201224
201339
201419
201544
201677

1.6 ליחיד ניתנה החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק", לפיה היחיד יחשב כ"תושב ישראל לראשונה" החל מהתאריך 15 ביוני 2016 (להלן: "יום החזרה"), וזאת בכפוף לקיומו של מרכז חיים בישראל.
1.7 היחיד מתכוון להעביר את מרכז חייו לישראל, להגדיל את מספר ימי שהייתו בישראל ולהתגורר בדירתו בישראל. הנישום מתכוון להמשיך בפעילותו העסקית מחוץ לישראל, ולצורך כך ימשיך לשהות גם בעתיד תקופות לא מבוטלות מחוץ לישראל.

2. הבקשה
קביעת התנאים לקבלת אישור תושבות.

3. החלטת המיסוי ותנאיה
3.1 הוראות ותנאים שיחולו על היחיד לעניין אישור תושבות:
החל מתום שנת המס 2019 , ובתום כל שנת מס שלאחר מכן, פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו של היחיד ,יהא רשאי להנפיק ליחיד אישור בדבר היותו תושב ישראל לעניין האמנה עם מדינה A, אך ורק החל משנת המס 2017 ולכל אחת משנות המס שלאחר מכן, ובלבד שיתקיימו כל תנאים אלה במצטבר (להלן: "התנאים המזכים"):

3.1.1 מספר ימי השהיה של היחיד בישראל בכל שנת מס הינו 142 ימים ומעלה.
3.1.2 מספר ימי השהיה של היחיד בישראל, בכל שנה, יהא גבוה ממספר ימי השהיה של היחיד בכל מדינה אחרת באותה שנה.
3.1.3 ליחיד יהיה בית קבע בישראל. לעניין זה "בית קבע" – כמשמעותו בחוזר מס הכנסה 8/2002.
3.1.4 היחיד לא בחר בשנת הסתגלות כהגדרתה בסעיף 14 לפקודת מס הכנסה .
3.1.5 ליחיד אין בת זוג שאינה תושבת ישראל.
3.1.6 היחיד יציג חו"ד מאת רו"ח מקומי במדינה A כי לפי מבחני הדין הפנימי במדינה A אינו נחשב "תושב במדינה A" החל משנת המס 2017.
3.1.7 בעת הגשת הבקשה לאישור תושבות, בתום כל שנת מס החל מתום שנת המס 2019 ואילך, עבור פרק הזמן שלא קדם לשנת המס 2017 , יצהיר היחיד כי עמד בתנאים הקבועים בסעיפים 3.1.1 עד 3.1.6 לעיל וליתן הצהרה כי בכוונתו להמשיך ולעמוד בתנאים הקבועים בסעיפים 3.1.1 עד 3.1.6 לעיל בכל שנה לגבי שתי שנות המס הבאות.

3.2 יובהר כי במידה ויסתבר לרשות המסים, לאחר מתן אישור התושבות בהתאם לתנאי החלטת מיסוי זו, כי היחיד לא עמד בתנאי סעיפים 3.1.1-3.1.7 תשקול רשות המיסים, בהתאם לעניין, פניה למדינה הגומלת בה תודיע על ביטול אישור התושבות למפרע.
3.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 להחלטה, מובהר כי אין באי קיום אחד או יותר מהתנאים המזכים לקבלת אישור תושבות במתכונת הקבועה בהחלטת מיסוי זו בשנת מס כלשהי, כדי למנוע מפקיד השומה לטעון כי מרכז חייו של היחיד עבר לישראל באותה שנת מס.
3.4 מוסכם כי בקיום התנאים המצטברים שלעיל יראו את היחיד כמי שמרכז חייו בישראל הן לצרכי דין פנימי לרבות לעניין מתן הטבות לתושב ישראל לראשונה לפי סעיפים 14 ו 97 לפקודה, והן לצרכי הסעיף באמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינה A המגדיר את המונח "תושב מדינה מתקשרת", ואולם אין באמור לעיל בכדי לחייב את רשות המיסים להסכים לייצג את היחיד בהליך של הסכמה הדדית, מול מדינה A, היה ותחליט כי זיקתו של היחיד למדינה A גוברת.
3.5. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

החלטת מיסוי זו מבטלת ומחליפה את הוראות סעיף 2 להחלטת מיסוי 9857/12