החלטת מיסוי 6886/18

הכנסה ממתן זכות שימוש בתוכנה - הכנסה טכנולוגית

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, החברה עוסקת בפיתוח תוכנה לביצוע מעקב וניהול השקעות בנכסים מבוזרים קריפטוגרפים (להלן: "התוכנה").

2. התוכנה שפותחה במפעל החברה כוללת מודולים וכלים שונים ומגוונים לניהול השקעות של נכסים מבוזרים קריפטוגרפים ולהתממשקות עם זירות מסחר שונות בתחום.

3. הקניין הרוחני (IPׂׂ) של התוכנה הינו בבעלותה המלאה של החברה בישראל.

4. פעילותה של החברה הינה אך ורק פיתוח התוכנה. החברה אינה עוסקת ביצוע מסחר בנכסים מבוזרים קריפטוגרפים.

5. הכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה מלקוחותיה. התשלום נקבע בהתאם להיקף הפעולות והמידע אותו הלקוח מקבל מהתוכנה על בסיס הרשאות תקופתיות או הרשאות לפעולות ספציפיות.

פרטי הבקשה:
1. לאשר כי בבעלות החברה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעות המונח בסעיף 51 כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

2. לאשר כי הכנסת החברה הינה "הכנסה טכנולוגית" כמשמעות המונח בסעיף 51 כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע שיראו בתוכנה המפותחת במפעל החברה כ"נכס לא מוחשי מוטב" כהגדרתו בסעיף 51 כד לחוק.

2. נקבע כי מפעל החברה העוסק בפיתוח התוכנה הינו "מפעל טכנולוגי מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 כד לחוק, בכפוף להתקיימות מלוא התנאים הקבועים בהגדרה אשר ייבחנו בכל שנה ושנה על פעילות פיתוח התוכנה המבוצעת בחברה והכל בהתאם לעקרונות הקבועים בחוזר מס הכנסה 9/2017 שעניינו "תיקון 37 לחוק".

3. נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות לשימוש בתוכנה תחשבנה ל"הכנסה טכנולוגית" על פי חלופה (1) להגדרת הכנסה טכנולוגית שבסעיף 51 כד לחוק ובכפוף לעובדות המפורטות לעיל.

4. האישור מותנה בהצהרת החברה לפיה עמדה בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017 על גבי טופס 973. הטופס יוגש לפקיד השומה יחד עם דוח המס, שתגיש החברה מדי שנה בה היא תובעת הטבות.

5. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספות.