החלטת מיסוי 6936/15

מועד החיוב במע"מ בעסקאות של מכירת ציוד קצה על ידי חברת תקשורת סלולרית (לא בהסכם)

העובדות:

1. חברה הפועלת בענף התקשורת הסלולרית (להלן- "החברה") מוכרת ללקוחותיה מכשירי סלולר (להלן- "הציוד") וכן מספקת להם שירותי זמן אוויר, קישור לאינטרנט וכו' (להלן- "שירותי תקשורת").

2. בעבר אושר לחברה ע"י המחלקה המקצועית של מע"מ כי עיסקאות הכוללות מכירת ציוד יחד עם מתן שירותי תקשורת ייחשבו לעניין חוק מע"מ כעיסקאות של מתן שירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקים, שכן לעמדתנו דאז הציוד היווה רק אמצעי לצורך מתן שירותי התקשורת.

3. האישור שניתן בעבר התבסס על העובדה, כי בזמנו מכירת הציוד היוותה מרכיב בלתי נפרד מעיסקת מתן השירות, והיא הייתה שולית וזניחה ביחס לעיסקת השירות. לאור זאת, סווגו שתי העיסקאות כעסקה אחת של מתן שירות.

4. מאז, התקבל תיקון מס' 53 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") ופורסם ביום 1/4/2012 (להלן- "התיקון").
בהתאם לתיקון הוסף סעיף 52ב (ב) לחוק התקשורת אשר קובע כך:
"בעל רישיון לא יקשור בין התקשרות של המנוי לקבלת שירות רדיו טלפון נייד להתקשרות של אותו מנוי אתו או עם אחר, לרכישה, להשכרה, להשאלה או להחכרה של ציוד קצה, בין בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים, לרבות בדרך של מתן הנחה או הטבה אחרת כלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה".

הבקשה:

בפנייתך ביקשת את עמדתנו בנוגע למועד החיוב במס של עסקאות מכירת הציוד, נוכח התיקון.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. התיקון כפה התנהלות עיסקית שונה מצד חברות התקשורת ביחס לעיסקאות מכירת הציוד. לאחר התיקון, ההכנסות ממכירת הציוד מוצגות בדוחות הכספיים של חברות התקשורת בנפרד מההכנסות מעיסקאות של מתן שירותים.

2. כמו כן, עולה מנתוני הדוחות הכספיים, כי עיסקאות של מכירת הציוד נעשות תוך הפקת רווחים ובהיקף מכירות משמעותי ביחס לכלל עיסקאות חברות התקשורת.

3. בנוסף יש לציין, כי במקרים שבהם נמכר ציוד ע"י גורמים שהם אינם חברות התקשורת, החלת דין שונה ביחס למועד החיוב במס תקנה יתרון למי מהצדדים ותפגע בתחרות החופשית שביניהם.

4. לאור האמור לעיל, והעובדה כי קיימת הפרדה מהותית בין שני סוגי העיסקאות, עיסקאות של מכירת ציוד ועיסקאות של מתן שירות שאינן כרוכות אחת בשנייה, עמדתנו הינה, כי יש לייחס לכל אחד מסוגי העיסקאות את מועדי החיוב המתאימים על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – "החוק"). לפיכך, מועד החיוב במס של עיסקאות מכירת הציוד יהיה בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק ומועד החיוב במס של עיסקאות מתן השירות יהיה בהתאם להוראות סעיפים 24 ו-29 (1א) לחוק.

5. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

7. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזורים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.