החלטת מיסוי 6938/16

אופציות למניות בכורה - עדכון להחלטה 2541/12 (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") אשר במהלך השנים הקצתה אופציות אגילות למניותיה, בהתאם לתוכנית הקצאה (להלן: "תכנית האופציות"), לעובדי החברה שאנם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (להלן: "האופציות").

2. למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלות עדיפות בקבלת תמורה בעת חלוקת התמורה בפירוק או בעת מכירת החברה. פועל יוצא, בהתאם להערכות נוכחיות ביחס לקביעת שווי מנותיה במקרה של מכירת החברה, המניות הרגילות של העובדים לא יזכו כלל להשתתף בפירות המכירה. במצב דברים זה, האופציות שהוענקו לעובדי החברה הן מעשית חסרות ערך כמעט לחלוטין, לפיכך האופציות כיום הן משמעותית מחוץ לכסף ואינם משמשות תמריץ לעובדים.

3. מכאן, על מנת לתמרץ את עובדי החברה להמשיך ולעבוד בחברה, בכוונת החברה לאמץ תכנית אופציות חדשה(להלן: "התוכנית החדשה")ולהקצות מכוחה לעובדים אופציות למניות בכורה בחברה, אשר בנוסף לזכויות הקיימות במניות הרגילות, תתווספנה להן גם זכות קדימות בחלוקת התמורה בעסקה (כהגדרת המונח להלן) עתידית בלבד, כך שתקום לעובדים הזכות לקבל אחוז מסוים מהתמורה בעסקה שתחולק בין הזכאים, לרבות לעובדים להם הוקצו האופציות למניות בכורה נשוא האופציות (להלן: "אופציות למניות בכורה"). יודגש כי זכות הקדימה האמורה מכוח מניות בכורה נשוא האופציות (להלן: "מניות בכורה") תעשה רק ביחס לתמורה בעסקה עצמה שתשולם על ידי החברה הרוכשת בעסקה, בין אם במזומן ובין אם במניות החברה הרוכשת (להלן: "התמורה בעסקה"). יודגש כי התמורה בעסקה אשר זכות הקדימות מתייחסת אליה אינה כוללת דיבידנד המזומן ו/או בעין המחולקים על ידי החברה במסגרת העסקה. כמו כן יודגש כי חלוקת התמורה בעסקה לעובדים מכוח מניות הבכורה שברשותם, תיעש בחלוקה פרו רטה בהתאם לשיעור החזקתו היחסית של כל עובד המניות הבכורה שהוקצו לו.

4. התכנית החדשה תוגש כנדרש לאישורו של פקיד השומה וכי אופציות למניות בכורה תוקצינה מכוחה רק בחלוף 30 ימים ממועד הגשתה לאישור פקיד השומה כאמור ותופקדנה בידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה והוראות רשות המיסים.

5. יובהר כי מניות הבכורה תקנינה את הזכות הנוספת בעת עסקה כאמור לעיל, בנוסף לכל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:

5.1.1 מועדי ההבשלה של האופציות למניות בכורה, כפי שנקבעו ואושרו במועד ההענקה, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע  של מכירת החברה או הנפקתה בבורסה (למעט האצה במקרה של עסקה).

5.1.2 לא תהה אפשרות לבצע באופציות למניות בכורה תמחור מחדש (Repricing) ו/או שינוי בתקופת ההבשלה (Re – Vesting), בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות להאצה (אקסלרציה) במקרה של עסקה).

5.1.3 במידה והאופציות למניות הבכורה תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהיה זכאי לזכות הנוספת. קר, הזכות הנוספת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות למניות הבכורה.

5.1.4 במידה ובמועד העסקה, התמורה שתשלם החברה הרוכשת בגין מניות הבכורה כהגדרתן לעיל תהה, כולה או חלקה, באמצעות מניות, ולא במזומן, הרי שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה תתבטא בקדימות בקבלת מניות החברה הרוכשת, בהתאמה.

5.1.5 יודגש, כי בהתאם לחוק החברות החל בישראל, מניות הבכורה שיתקבלו בעת מימוש האופציות למניות בכורה לא תסווגנה כמניות רגילות בחברה, אלה כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות נדחות, צוברות, מניות הנהלה או מניות יסוד.

5.1.6 בתוכנית החדשה ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים ו/או הניצעים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או  Call, לשם מימוש האופציות למניות המימוש שיוקצו מכוחן.

5.1.7 מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון.

5.1.8 הסכום שיתקבל לעובד בגין ובעת מכירת מניות הבכורה וזאת במסגרת הליך של עסקה כאמור, ייקבע כאחוז מהתמורה בעסקה שהינה תמורה עתידית שאינה ידועה לחברה ו/או לעובד עד למועד העסקה, והוא אינו סכום מוסכם ו/או קבוע מראש.

5.1.9 יובהר כי האחוז מהתמורה שנקבע לכלל מניות הבכורה, נקבע ואושר נכון למועד ההענקה, ותוקפו או זכאותו לא ישתנו או ייגזרו בהתאם לשינוי או התאמה של היקף התמורה שתתקבל בעסקה.

5.1.10 הנפקת מניות הבכורה בעת מימוש האופציות האמורות תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה במסגרת ההון הרשום של החברה.

5.1.11 מניות הבכורה אינן מקנות למי מהעובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל סיטואציה שהיא.

5.1.12 העובדים יקבלו מניות בכורה מסוג אחד בלבד אשר תקננה לכל העובדים אשר המחזיקים במניות הבכורה האמורות את כלל הזכויות הקיימות מכח המניות הרגילות בנוסף לזכות הקדימות בחלוקת תמורה בעסקה כאמור ולא תהיה העדפה או נחיתות בין העובדים.

5.2  יובהר, כי הזכות הנוספת אינה משנה את סיווג התכנית החדשה לצרכים חשבונאיים, והתוכנית החדשה תמשיך להיות מסווגת כתוכנית  המסולקת במכשירים הוניים מבוססת מניות על פי 718 ACS (לשעבר FAS123R) לפי כללי החשבונאות האמריקאים ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ועל פי 2 IFRS של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתכנית התחייבותית, לרבות הענקת יחידת
פנטום לעובדים.

הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפות כמפרט לעיל.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על-ידכם בסניפים לעיל, ובכפוף לכך שכמפורט בסניף 2 לעיל, האופציות 102 הוני עמוק מחוץ לכסף ואינן משמשות כתמריץ לעובדים, הריני לאשר את סדר המס כדלקמן:

1.  האופציות למניות בכורה תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול רווח הון ויחולו עליהן הוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה – סעיפים 102 (ב)(2), ו-102 (ב)(3) ו-102 (ב)(4) לפקודה לכל דבר וענין, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תום התקופה").

2.  תנאי לאמור לעיל הוא, כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ "אמצעי השליטה" בה ("אמצעי השליטה" – כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם לסעיף 93 לפקודה.

3.  לעניין החלטת מיסוי זאת, "עסקה" תחשב רק אירוע בו נמכרו מניות החברה לצד ג' במישרין או באמצעות עסקת מיזוג. (לא כולל הנפקה בבורסה) ו/או בוצעה עסקת נכסים שבסמוך אליה קבלה החברה החלטה לגבי פירוקה. למען הסר ספק, יובהר, כי בכל מקרה בו תשולם תמורה כלשהי בשל מניות בכורה, במסגרת אירוע שאינו מוגדר כאירוע "עסקה", יסווג חלק התמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה, כהכנסת עבודה.

4.  יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) שיקבלו העובדים (לפי העניין) בעסקה בגין האופציות למניות בכורה שברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל המניות והאופציות של החברה, המשתתפות בעסקה (ללא הבחנה בסוג המניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:
סך התמורה שתשולם במסגרת העסקה:                                                        20,000,000 דולר
התמורה למניה שיקבל כל ניצע בגין מניית מימוש אחת:                                    8 דולר
סך כמות המניות הרגילות בחברה האם:                                                        500,000
סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות:                          2,000,000
סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה:                                               1,300,000
סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת אופציות למניות מימוש (מכל הסוגים):         200,000
"שווי המניה הממוצע":                                                                                5 דולר     (=20,000,000/4,000,000)
מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה:                                                               3 דולר     (=8-5)

יובהר כי בגין מרכיב הכנסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצורכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.

5.  בהמשך לסעיף 4 לעיל, סכום שישולם לעובד מעבר לשווי מניית הבכורה שברשותו כפי שייקבע באופן ספציפי במסגרת העסקה, יסווג כהכנסת עבודה.

6.  יובהר כי בכל מקרה, כל תמורה שיקבל עובד בגין מניות הבכורה שבידיו אשר הינה מעבר לשווי למניה רגילה של החברה, אילו לא היו מניות בכורה כלל בחברה, תיחשב כהכנסת עבודה בידי העובד.

7.  הובהר כי במידה והעסקה כהגדרתה בסעיף 3 לעיל תתבצע לפני חלוף 9 חודשים ממועד הפניה בכתב לקבלת הסדר מס או ממועד ההקצאה בפועל הרלוונטית בדבר הקצאת האופציות, כמאוחר מביניהם, תחשב התמורה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובדים.

8.  האופציות למניות בכורה תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.

9.  במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יומרו האופציות למניות בכורה אותן תנפיק החברה. למען הסר ספק, יובהר כי מניות הבכורה שיונפקו כתוצאה מהמרת האופציות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, על ידי החברה או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה ("אמצעי השליטה" – כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם לסעיף 93 לפקודה.

10. הוסכם כי יראו את שווי ההטבה במועד המימוש, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, כהכנסה שהופקה בישראל ואת העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש בכל האמור ביחס להכנסות מהאופציות נשוא החלטת מיסוי זו.

11. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן בין היתר כגון: ביאורים בדוחות הכספיים, ובדוחות ההתאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.