החלטות מיסוי 6946/14

אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30 (א)(1) למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בפועל בישראל (בהסכם)

העובדות:

1. חברה זרה, שאין לה עסקים או פעילות בישראל והיא בגדר "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף  30(ג) לחוק מע"מ (להלן: "תושב החוץ"), התקשרה בהסכם עם חברה ישראלית המסווגת כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ (להלן: "חברה א'") למכירת מערכת שתתוקן במבנה הממוקם בישראל.

2. תושב החוץ אחראי כלפי חברה א' על איכות המערכת.

3. תושב החוץ הזמין מחברה ישראלית אחרת (להלן: "חברה ב'") מרכיבים מסוימים למערכת (להלן: "המרכיבים").

4. המרכיבים שרכש תושב החוץ מחברה ב' יסופקו ע"י חברה ב' לתושב החוץ באמצעות מסירתם ישירות לחברה א' ולכן לא יהיה בידי חברה ב' רשימון יצוא למרות שהמרכיבים נמכרו על ידה לתושב חוץ, והם חלק ממערכת שמיובאת מחו"ל.

הבקשה:

קבלת אישור כ"מסמך אחר" לעניין סעיף  30(א)(1) לחוק מע"מ לחשבוניות המס שתוציא חברה ב' לתושב החוץ בגין הספקת המרכיבים, כך שעל עסקה זו יחול מע"מ בשיעור אפס בידי חברה ב'.

החלטת המיסוי ותנאיה:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה –

1. חשבוניות המס אשר יוצאו ע"י חברה ב' לתושב החוץ בגין הספקת המרכיבים לחברה א' יאושרו כ"מסמך אחר" לעניין סעיף  30(א)(1) לחוק מע"מ כך שעל עסקאות אלה של יחול מע"מ בשיעור אפס בידי חברה ב'.

2. האמור לעיל מותנה בקיום התנאים להלן:

א. בגין העסקה הנ"ל, חשבוניות המס יונפקו על שם תושב החוץ ויצוין בהן כי מדובר במכירת טובין לתושב החוץ שסופקו בפועל לחברה א' בישראל.

ב. לחשבוניות המס יצורפו תעודות המשלוח הרלוונטיות המעידות על הספקת המרכיבים בפועל לחברה א' בישראל.

ג. לתעודות המשלוח יצורף אישור מטעם חברה א' שאכן המרכיבים סופקו לה בישראל.