החלטת מיסוי 6953/12

מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ שלא עומד בתנאי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה, שינוי מודל עסקי, הכנסה מוטבת (בהסכם)

העובדות:

 1. חברה תושבת ישראל שהוקמה בשנת 2008 (להלן: "החברה") בבעלות מלאה (100%) של חברה זרה הרשומה בארה"ב (להלן: "חברת האם"). מעל 25% מבעלי המניות בחברת האם במישרין ובעקיפין הם תושבי ישראל.
 2. החברה פעלה מיום הקמתה כמרכז פיתוח ועסקה במתן שירותי מו"פ בתחום התוכנה לחברת האם תמורת הכנסות הנגזרות מהעלות בתוספת מרווח קבוע (+ COST). החברה קיבלה אישור מהמדען הראשי כי עיקר פעילותה הינה פעילות מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ.
 3. במהלך שנת 2011 חתמה החברה על הסכם עם חברת האם שבו הוסכם בין הצדדים שהבעלות על הידע שפותח עד למועד ההסכם וכל הידע המפותח ממועד ההסכם ואילך יהיה בבעלותה של החברה (להלן: "עסקת 2011"). במסגרת עסקת 2011, עברה החברה לפעול במודל של פיתוח ושיווק עצמי של התוכנה המפותחת במפעלה והכנסותיה יהיו ממתן זכות שימוש בתוכנה. כמו כן, החל ממועד עסקת 2011, חברת האם משמשת כמפיצה ומשווקת של החברה.

 

פרטי הבקשה:

 1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק.
 2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2009), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
 3. לאשר כי הכנסות החברה הן "הכנסות מוטבות" כמשמעותן בסעיף 51 לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק וכי יראו בהקמה שביצעה החברה כמפעל מוטב (שנת בחירה 2009) בהתקיים התנאים וההוראות שנקבעו בסעיף 51 לחוק.
 2. מכיוון וחברת האם אינה חבר בני אדם תושב חוץ, המקיים את התנאים למתן הקלות לתושב חוץ לפי סעיף 68א לפקודה – הכנסותיה ממתן שירותי מו"פ לתושב חוץ לא תיחשבנה "הכנסות מוטבות" ולא יהיו זכאיות להטבות המס מכח החוק. למען הסר ספק, נקבע ש"שנת התחילה"2של המפעל המוטב היא שנת 2009.
 3. החל מעסקת 2011, בעקבות שינוי המודל העסקי על פיו פועלת החברה, הכנסותיה של החברה הנובעות ממתן זכות לשימוש בתוכנה תיחשבנה "הכנסות מוטבות".
 4. נקבע שמתוך "תקופת ההטבות" של המפעל, החל משנת הבחירה (שנת 2009) ועד למועד עסקת 2011, החברה לא תתבע הטבות מס מכח החוק.
 5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.