החלטת מיסוי 72/06

פירוק שיתוף בין בעלי זכויות במספר נכסים באותו בנין לפי סעיף 67 לחוק (בהסכם)

העובדות:

1. מר א' ומר ב' הינם אחים ובעלים משותפים בחלקים שווים ב-8 חלקות משנה בבנין.

2. זכות הבעלות בחלקות המשנה הנ"ל הועברה לאחים במתנה מהוריהם.

3. כיום מבקשים מר א' ומר ב' לפרק את השיתוף ביניהם בדרך של ייחוד נכסים באופן הבא:

א.   תתי חלקות: 1,3 ו-5 יועברו לבעלותו הבלעדית של א'.
ב.   תתי חלקות: 2,4,6,7 ו-8 יועברו לבעלותו הבלעדית של ב'.
 
4.   בעקבות החלוקה המבוקשת ישלם א' ל-ב' תשלום איזון בהתאם לשמאות שבוצעה.
 
פרטי הבקשה:

על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף  67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג, 1963 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק אולם אין בכך בכדי לאשר כי החלוקה שתתבצע, לרבות תשלומי האיזון, הינה בהתאם לשווי היחסי של חלקיהם בבנין. תשלומי האיזון ימוסו בהתאם להוראות החוק.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.