החלטת מיסוי 7425/20

שני מפעלים תעשייתיים בבעלות חברה (בהסכם)

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בייצור ושיווק של מוצרים לתעשיית התרופות הווטרינריות (להלן: "המוצרים"). המוצרים של החברה מיוצרים בשני מפעלים בבעלותה של החברה, כדלהלן:

1.1 מפעל הממוקם באזור שאינו אזור פיתוח ושעוסק בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים סופיים לבעלי חיים וכן שירותי מעבדה (להלן: "מפעל המוצרים");
1.2 מפעל הממוקם באזור פיתוח א' העוסק בייצור חומרים פעילים לתעשיית התרופות (להלן: "מפעל החומרים").

2. הכנסות החברה משני המפעלים יחד עומדות בתנאי מפעל בר תחרות הקבוע בסעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 (להלן: "החוק"). כלל הכנסותיו של מפעל המוצרים מקורן בישראל בעוד מפעל החומרים מוכר בישראל ומחוץ לישראל.

3. החברה מנהלת את שני המפעלים בנפרד כלהלן:

3.1 המוצרים המיוצרים בכל מפעל שונים זה מזה באופן משמעותי.
3.2 תפעול נפרד הן ברמה הניהולית והן ברמה החשבונאית – כל מפעל מהווה יחידה נפרדת ועצמאית.
3.3 המפעלים פועלים כל אחד במנותק לחלוטין מפעילותו של האחר.
3.4 תהליכי הייצור בכל אחד מהמפעלים שונים באופן מהותי.
3.5 כל מפעל ממוקם באזור פעילות שונה ונפרד.
3.6 לכל מפעל יש הנהלה נפרדת ועובדים נפרדים.
3.7 כל מפעל כפוף לבקרות נפרדות ולאישורים רגולטוריים שונים.
3.8 מפעל המוצרים מהווה לקוח של מפעל החומרים אך ישנם לקוחות נוספים למפעל החומרים השונים מלקוחות מפעל המוצרים.

פרטי הבקשה:
לקבוע האם מפעל החומרים ומפעל המוצרים מהווים מפעל תעשייתי אחד או שני מפעלים תעשייתיים נפרדים לצורך יישום הוראות החוק ובדיקת תנאי בר תחרות.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. לאחר בחינת המצג העובדתי ובהתאם לעקרונות שנקבעו במסגרת חוזר מס הכנסה 3/2019
שעניינו "דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים", נקבע שמפעל החומרים ומפעל המוצרים הם שני מפעלים תעשייתיים נפרדים ובדיקת תנאי החוק לצורך קביעת הזכאות להטבות מס מכוחו תבוצע לכל מפעל בנפרד.
2. החברה תהא רשאית לתבוע הטבות מס רק לגבי מפעל שמתקיימים בו בשנת המס הוראות סעיף 18א לחוק (מפעל בר-תחרות). בדיקת מפעל בר תחרות תבוצע באופן נפרד לכל מפעל והיא לא תבוצע באופן מאוחד לשני המפעלים. הטבות המס יינתנו רק בגין ההכנסה החייבת של המפעל שעומד בתנאי מפעל בר תחרות באותה שנה ובכפוף לעמידה ביתר תנאי החוק.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.