החלטת מיסוי 7587/15

מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כ"רכיב במוצר אחר" (בהסכם)

העובדות: 
1. חברה תושבת ישראל בעלת מפעל תעשייתי מבוזר (להלן: "החברה") העוסקת בייצור של תבניות ומוצרי פלסטיק (להלן: "מוצרי החברה") כקבלן משנה עבור לקוחותיה.
 
2. מפעל החברה ממוקם בשני אתרים, אתר באז"פ א' ואתר באזור שאינו אז"פ א' (להלן: "אזורי הפעילות").
 
3. על פי הצהרתה, החברה עומדת בתנאי "מפעל בר תחרות" לגבי מכירותיה על פי הוראות תקנה 2(א) לתקנות לעידוד השקעות הון

(תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז – 2007 (להלן: "התקנות"),
מכח סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

הבקשה: 
1. לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2. לאשר כי המוצרים המיוצרים במפעל החברה מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות.

3. החברה מבקשת להסדיר את אופן יישום התקנות למפעל הפועל באזורי פעילות שונים (מפעל מבוזר). 

תמצית הסדר המס ותנאיו: 
1. נקבע שיראו במפעל שבבעלות החברה "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2. נקבע כי תבניות המיוצרות על ידי החברה אינן מהוות "רכיב במוצר אחר".

3. חישוב שיעור המכירות מחוץ לישראל יבוצע על כלל ההכנסה המועדפת של החברה בשנת המס ובהתאם לתקנה2(א)(1) או 2(א)(3) ובשינויים המחויבים החלים על מפעל מועדף. החברה תוכל לתבוע הטבות מס על הכנסתה המועדפת בתנאים כדלקמן:  

3.1 ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באז"פ א' – רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאי הקבוע בתקנה 2(א)(1) (מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס אינן עולות על %75 מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-2% או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאז"פ א' וההכנסה המיוחסת לאיזור שאינו אז"פ א').

3.2 ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באיזור שאינו אז"פ א' – רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאים הקבועים בתקנה 2(א)(3)(מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס אינן עולות על %50 מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-%50 או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק ובלבד שסכום מכירותיו לא פחת מ-20 מיליון ₪) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאז"פ א' וההכנסה המיוחסת לאזור שאינו אז"פ א').

3.3  לצורך יישום הוראות התקנות, החברה תמציא לפקיד השומה טופסי 902 או אישור מלקוחות החברה, בחתימת רואה חשבון חיצוני של הלקוח, בהתאם לנדרש בתקנות לכל שנה בה החברה דורשת הטבות על פי הוראות החוק. לא המציאה החברה את האישורים הנדרשים, מכירותיה של החברה ייחשבו למכירות בישראל.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

קביעת הסדר המס אשר יחול על מנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד, בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה.