החלטת מיסוי 7789/14

העברת חלק בנכס משותף בהתאם לסעיף 104א (בהסכם)

הערותינו ביחס להחלטת המיסוי:

סעיף 104א(ב) לפקודה קובע כי לא ניתן להעביר נכס בבעלות משותפת, בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה. נציין כי בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה – כאשר נכס מוחזק במשותף, ניתן להעבירו על ידי כל השותפים לחברה חדשה, כך שלאחר העברת הנכס תחזיק החברה החדשה בנכס, וכל אחד מהשותפים יחזיק בחברה החדשה בהתאם לחלקו בנכס.
לכאורה, בהתאם להוראות סעיף 104א(ב) לא ניתן לבצע העברה בפטור (דחיית) מס של חלקו של אחד השותפים בלבד בנכס המשותף.

בהחלטת מיסוי זו איפשרה רשות המסים לשותף אחד בלבד, להעביר את חלקו בנכס המשותף, וזאת ככל הנראה, על ידי התייחסות לחלקו של השותף המעביר בנכס, כאל זכות נפרדת בפני עצמה הניתנת להעברה.

העובדות:

  1. המבקשת, חברה תושבת ישראל מחזיקה בזכויות בחלק בלתי מסוים (במושע) במקרקעין (להלן: "הזכויות בנכס המקרקעין"), המקנות בעלות של 50% מהזכויות בנכס המקרקעין.
  2. בהתאם להצהרת המבקשת, ניתן לבצע חלוקה של הזכויות בנכס המקרקעין, וכן ניתן למכור את הזכויות בנכס המקרקעין ללא קבלת כל אישור מהמחזיקים האחרים בנכס המקרקעין.
  3. בכוונת המבקשת להעביר את מלוא הזכויות בנכס המקרקעין המוחזקים על ידה לחברה קשורה, בתמורה להקצאת מניות בחברה, בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה (להלן: "ההעברה").

 

הבקשה:

לאשר כי אין מניעה להעביר את הזכויות בנכס המקרקעין המהוות חלק בלתי מסויים בנכס המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.

תמצית ההחלטה:

  1. ניתן אישור לביצוע העברת זכויות בנכס המקרקעין המהוות חלק בלתי מסוים בנכס המקרקעין, לפי סעיף 104א לפקודה, והכל בכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה-2 לפקודה.
  2. הובהר, כי אין בהעברה משום הפרה של הוראות סעיף 104א(ב) לפקודה.
  3. הובהר, כי אין באישור משום אישור לתנאי חלק ה-2 לפקודה בכלל, ולתנאי סעיף 104א לפקודה בפרט.

עו"ד (רו"ח) יוסי ישועה הינו בוגר מחלקת מיזוגים פיצולים ברשות המסים (נציבות מס הכנסה), והיה שותף למתן החלטת מיסוי רבות במסגרת עבודתו במחלקת מיזוגים פיצולים, ובמסגרת עבודתו כמייצג.

ניתן לתאם פגישה בטלפון 03-7737070 ו/או באמצעות דוא"ל Yossi@naye.co.il