החלטת מיסוי 78/06

החלפת מסלולי אופציות (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה (להלן: "הניצעים"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו טרם תיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "אופציות 102 ישן"; "אופציות 3(ט)").

2. לאחרונה הגישה החברה תוכנית אופציות (להלן: "התוכנית") לאישורו של פקיד השומה. החברה בחרה להחיל על האופציות שיוקצו מכוח התוכנית את הוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציות חדשות"). במסגרת התוכנית תקצה החברה לניצעים אופציות חדשות חלף אופציות 102 ישן ואופציות 3(ט).

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר מס לביטול אופציות 102 ישן ואופציות 3(ט) (להלן: "האופציות הישנות") והקצאת האופציות החדשות במקומן, כפי שתואר לעיל.

הסדר המס ותנאיו:

1. ביטול האופציות הישנות, אשר לא היו בשלות במועד ביטולן והקצאת האופציות החדשות תחתן לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים. על האופציות החדשות, במועד הקצאתן, יחולו הוראות המסלול ההוני, קרי, סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לפקודה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102 לפקודה (הקצאה רגילה לכל דבר ועניין).

2. ביטול האופציות הישנות שהיו בשלות במועד ביטולן, והקצאת האופציות החדשות תחתן תהווה אירוע מס במישור העובדים ובמישור החברה לעניין ניכוי המס במקור משווי ההטבה הגלום באופציות החדשות. יחד עם זאת, המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש") של האופציות החדשות. על האופציות החדשות, יחולו הוראות המסלול ההוני – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102(א) לפקודה. כמו כן, יחולו על אופציות אלה ההוראות הבאות:

א. לעניין המרכיב הפירותי, אשר יחושב כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, הרי שסכום זה לא יפחת מסה"כ שווי ההטבה במועד המימוש, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות הישנות ועד למועד ההקצאה של האופציות החדשות, לבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות הישנות ועד למועד מימוש האופציות החדשות (להלן: "החישוב הליניארי").

ב. לגבי האופציות החדשות שהוקצו חלף אופציות 3(ט), הרי שבהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה, סכום ההוצאה שיותר בניכוי לחברה במועד המימוש, יהא כדלקמן:

(1) אם מהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף א' לעיל, נובע כי החישוב הליניארי הינו גבוה משווי ההטבה לפי סעיף 102(ב)(3) – לא תותר לחברה כל הוצאה.

(2) אם מהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף א' לעיל, נובע כי החישוב הליניארי הינו נמוך משווי ההטבה לפי סעיף 102(ב)(3) – סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה, בהתאם להוראות סעיף 102(ד)(1) לפקודה ובכפוף להוראות סעיף 102(ד)(2) לפקודה, לא יעלה על ההפרש שבין הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, לבין הסכום המתקבל בהתאם לחישוב הליניארי.

(3) לגבי האופציות החדשות שהוקצו חלף אופציות 102 ישן, הרי שסכום ההוצאה שיותר בניכוי לחברה, בכל מועד מימוש, יהא בגובה החלק שהתחייב בידי העובד במס מלא כהכנסת עבודה, והכול בכפוף להוראות סעיף 102(ד) לפקודה וסעיף 8 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשמ"ט-1989, לפי העניין.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.