החלטת מיסוי בהסכם 7938/15

החבות במע"מ של מכירת טלפונים סלולאריים באזור אילת בידי עוסק אילתי למי שאינו תושב אזור אילת (בהסכם)

העובדות:

1. חברה מספקת שירותי תקשורת סלולארית ללקוחותיה (להלן – "החברה").

2. לצורך הספקת שירותי התקשורת הסלולאריים, מוכרת החברה ללקוחותיה גם טלפונים סלולאריים (להלן – "המכשירים").

3. לחברה יש עסק באילת (להלן – "הסניף") בו היא מוכרת ללקוחותיה מכשירים.

4. החברה רשומה במע"מ אילת כעוסק אילתי לעניין מכירת המכשירים (אך לא רשומה כעוסק אילתי לעניין אספקת שירותי התקשורת).

5. כיום, החברה מוכרת את המכשירים בסניף בעיסקה הפטורה ממע"מ לפי חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים). התשמ"ה-1985 (להלן – "חוק אס"ח") וזאת רק ללקוחות המציגים בפניה תעודת תושב אילת תקפה או תעודת זהות שבה כתובת המגורים הינה באילת בעת מעמד הקנייה.

הבקשה:

בפנייתכם ביקשתם את עמדתנו לעניין החבות במע"מ של מכירת המכשירים באילת לפי חוק אס"ח.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. סעיף 5(ג) לחוק אס"ח קובע ביחס לזכאות לפטור במכירת טובין באילת: "מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת, לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף".

2. "אזור אילת" מוגדר בסעיף 1 לחוק אס"ח: "אזור אילת – תחום העיר אילת; ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924".

3. בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק אס"ח, ישנם ארבעה תנאים לפטור ממע"מ בעת מכירת טובין באזור אילת:

א. הטובין מצויים באזור אילת.
ב. הטובין נמכרים בידי עוסק תושב אזור אילת.
ג. הטובין נמכרים לשם צריכה באזור אילת או לשימוש בו.
ד. הטובין אינם נכללים בתוספת השנייה לחוק אס"ח.

4. תקנה 21 לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים), התשמ"ו-1985 קובעת פטור ממע"מ לרכישת טובין באזור אילת במקרים שבהם הטובין הוצאו מאזור אילת: "מי שמביא עמו, מאזור אילת למקום אחר בישראל, טובין שייבואם פטור ממס או טובין שמכירתם פטורה ממס, לפי סעיף 5 לחוק, פטור ממסים עקיפים וממס ערך מוסף על אותם טובין, ובלבד שהם לשימושו העצמי; לעניין זה, "שימוש עצמי" – כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס". 

5. "שימוש עצמי" מוגדר בסעיף 129 לפקודת המכס כאחד מאלה: "(1) שימוש בטובין שייבא יחיד לצרכיו או לצורכי בני ביתו. (2) נתינה במתנה של טובין שייבא יחיד, לצרכיו או לצורכי בני ביתו של יחיד אחר". 

6. לאור האמור לעיל, הרינו לאשר כי ככל והחברה תעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן, יראו בה כעומדת בתנאים הקבועים בסעיף 5 (ג) לחוק אס"ח לצורך מכירת המכשירים בפטור ממע"מ:

א. מקום מכירת המכשירים (לרבות מטען ואוזניות המגיעים עם המכשירים) ומסירתם בפועל נעשה בתחום העיר אילת כהגדרתו בסעיף 1 לחוק אס"ח.
ב. המכירה הינה לרוכש בודד בכמות של מכשיר בודד. יחד עם זאת, במידה והוצגה תעודת זהות או תעודת תושב של יחיד או חברה שהם תושבי אילת כהגדרתם בסעיף 1 לחוק אס"ח המגבלה הנ"ל לא תחול.

ג. חשבונית המכירה תהיה ערוכה על שמו של כל רוכש בודד ויופיעו בה לפחות הפרטים הבאים: שמו המלא, ת.ז, כתובתו של הרוכש.

7. יודגש כי, בימים אלו נבחנת האפשרות לתקן את חוק אס"ח באופן שיכול להשפיע גם על החבות במע"מ של מכירת המכשירים באזור אילת. ככל שאכן יהיה תיקון כאמור, אישור זה יבוטל מתאריך כניסת התיקון לתוקף והתיקון יחול כמובן גם על החברה מיום כניסתו לתוקף.

8. יודגש כי אישור זה חל אך ורק לגבי טלפונים סלולאריים ואין הוא חל על מכשירים סלולאריים אחרים כגון: טאבלטים, מחשבי לוח, מחשבים ניידים וכדומה.

9. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

10. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

11. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.