החלטת מיסוי 7967/14

הקצאה שאינה באמצעות נאמן - עמידה בהוראות כלל 9(ב) (בהסכם)

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות רגילות למניותיה, בהתאם לתוכנית הקצאה (להלן: "תוכנית האופציות"), לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף  102 לפקודה (להלן: "העובדים"), במסגרת הקצאת אופציות במסלול ללא נאמן, וזאת לפי הוראות סעיף  102(ג)(2) לפקודה (להלן: "האופציות").

2. על פי תנאי תוכנית האופציות, נקבע מראש כי האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (להלן: "מימוש נטו"), כך שבפועל יוקצו לעובדים מספר מניות מוקטן המבטא את זכות העובד למניות לאחר ניכוי תוספת המימוש הכוללת.

3. כדי שהעובד יהיה זכאי להמיר את האופציות למניות הוא נדרש להשלים תקופת שירות מוגדרת (vesting) (להלן: "תקופת ההבשלה"). לגבי חלק מעובדי החברה חלפה תקופת ההבשלה והם מעוניינים להמיר את האופציות למניות.

4. ראוי לציין כי כלל 9(ב) לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "הכללים") מורה כי:"בתנאי תכנית הקצאת מניות כאמור בסעיף  102(ג)(2) לפקודה, ייקבע כי אם יחדל העובד לעבוד אצל המעביד, יעמיד העובד לטובת המעביד בטוחה או ערבות לתשלום המס במועד המימוש".

הבקשה:

לאשר החלת מנגנון העומד בתנאי תקנה  9(ב) לכללים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. יראו את המנגנון המפורט להלן כעמידה בהוראות כלל 9(ב) לכללים:

1.1 כל מניה שתתקבל מכוח מימוש האופציות תועברנה ותופקדנה ביד נאמן בתוך 3 ימים ממועד ההמרה למניות.

1.2 בעת מכירת המניות תהא בידי העובד הכנסה לפי סעיף  2(2) לפקודה. לעניין ניכוי המס, מועד העברתו לפקיד השומה ודיווחים לפקיד השומה יראו את הנאמן כמעביד.

1.3 יובהר כי הנאמן לא יהא רשאי לבצע שום פעולה במניות המוחזקות בידיו לרבות מימוש שיעבוד ו/או משכון, השאלת המניות לצד ג' או העברת המניות לעובדים, אלא אם כן קיבל אישור לכך מרשות המסים או נוכה המס בגין ההעברה או המכירה כאמור בכללים.

2. המרת האופציות למניות בשיטת המימוש נטו לא תעמיד אירוע מס לחברה ו/או לעובד.

3. אירוע המס יחול בעת מימוש המניה שנרכשה מכוח האופציות.

4. לא יותרו בניכוי ההוצאות בגין האופציות מהכנסתה של החברה.

5. בהסדר המס נמסרו פרטים בדבר זהות הנאמן.

6. למעט האמור לעיל, החלטה זו אינה מהווה אישור לעמידה בהוראות סעיף  102 לפקודה והכללים מכוחו.

7. מובהר, כי אין באישור זה כדי לגרוע מחובות החברה בכל הנוגע לחיוביה בהתאם להוראות הפקודה והכללים שמכוח סעיף  102.

8. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.