החלטת מיסוי 8/07

מפעלים של קבוצת חברות אשר לא יחשבו כמפעלים קשורים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") המהווה חלק מקבוצת חברות בינלאומית ובראשה חברה אמריקנית (להלן: "חברת האם"). הקבוצה הינה מהיצרניות הגדולות בעולם של רכיבים אלקטרוניים פאסיביים (נגדים, קבלים סלילים ועוד) ושל רכיבים מוליכים למחצה דיסקרטיים (דיודות, טרנזיסטורים, רכיבים אופטי אלקטרוניים ועוד).

2. לחברה מספר אתרי ייצור באז"פ שונים כמפורט להלן:

א.      אתר במרכז הארץ (אז"פ אחר) – ייצור נגדים מדויקים.
ב.       אתר בדרום (אז"פ א') – ייצור קבלים.
ג.       אתר בצפון הארץ (אז"פ א') – ייצור Function Pak, רכיב המכיל מספר מוצרים כגון קבלים, נגדים, סלילים טרנזיסטורים, מעגלים משולבים ודיודה.
ד.       אתר במרכז הארץ – חטיבת פיתוח תקשורת ייחודית המבוססת על תדרי רדיו קצרי טווח (שירותי מו"פ).
 
3. חברות נוספות בקבוצה, לרבות חברת האם, מפעילות אתרי ייצור משלהן בישראל, שחלקם ממוקמים באתרי הייצור של החברה.
 

4. באתר במרכז הארץ בו מייצרת החברה נגדים מדויקים, מייצרת חברת האם נגדים מדוייקים מסוג שונה.

5. חלק ניכר מחומרי הגלם שבשימוש החברה נרכשים ע"י חברת האם המנצלת יתרון לגודל.

6. חלק ניכר ממכירות החברה הינן לחברות הקבוצה.

7. החברה ביקשה לבצע הרחבה של האתר במרכז הארץ לייצור נגדים מדויקים.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לקבוע כי מפעלה ומפעלי חברות הקבוצה אינם מפעלים קשורים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי מחזור הבסיס לא יכלול את הכנסות האתר במרכז הארץ הנובע ממתן שירותי פיתוח.

2. נקבע, כי ייחוס ההוצאות בין אתרי הייצור של החברה ושל חברות הקבוצה, לרבות הוצאות עקיפות, יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודה.

3. נקבע, כי הפיתוח והייצור של קבלים בדרום הארץ ושל Function Pak בצפון הארץ לא יהוו עילה לשלילת הטבות המס המוקנות לחברה בגין ההרחבה, כל עוד היחסים העסקיים בין חברות הקבוצה יהיו לפי תנאי שוק, וכי מחירי העברה בין החברות יקבעו על בסיס כלכלי המבוסס על סקר מחירי העברה.

4. נקבע, כי בשל העובדה שמדובר במוצרים שונים באופן מהותי המיוצרים בטכנולוגיה שונה, לא יראו באתר ההרחבה במרכז הארץ כמפעל קשור למפעלי החברות בקבוצה, לרבות מפעלה של חברת האם באתר הייצור במרכז הארץ, וזאת בכפוף להפרדה מוחלטת בין מתחמי המפעלים, לרבות מקום איחסון חו"ג ותוצרת גמורה ובין עובדי הייצור והפיתוח של המפעלים.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.