החלטת מיסוי 8093/17

עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי (בהסכם)

1 .העובדות

1.1. חברת פרטית תושבת ישראל, מפעילה מערכת לתיווך באשראי באמצעות אתר אינטרנט(p2p) (להלן "מערכת לתיווך באשראי" או "המערכת")ונותנת שירותי סליקה וגבייה להלוואות שניתנו באמצעות המערכת.
1.2. החברה פועלת בהתאם להוראות שנקבעו לגבי בעל "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס'4 ,)התשע"ז – 2017 ,ובהתאם להסדר מיסוי כפי שפורסם בתמצית החלטת מיסוי.5769/15.
1.3 מערכת מאפשרת ליחידים ותאגידים שהתאגדו בישראל להגיש בקשה מקוונת לקבלת הלוואה ממלווים יחידים או חברות(להלן בהתאמה: "הלווים", "ההלוואות" ו"המלווים")
1.4 הלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינן צמודות או תלויות בגורם בלתי וודאי (להלן: "הריבית"). הריבית נקבעת לכל הלוואה בנפרד בטרם קבלת ההלוואה, בהתאם לקריטריונים שונים כדוגמת דירוג האשראי של הלווה, משך זמן ההלוואה המבוקשת וכדומה.
1.5 החברה מנכה מס במקור מתשלומי ריבית, בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005( להלן: "תקנות ניכוי מריבית").

1.6 שרותי הסליקה בגין ההלוואות והריבית מתבצעים על ידי המערכת באמצעות חשבון נאמנות לטובת המלווים, הרשומים כנהנים.
1.7 חברה גובה בגין שירותיה עמלות משני סוגים, כפי שפורט בהחלטת המיסוי (להלן: "העמלות").
1.8 עמלות נגבות מהריבית המשולמת למלווים. ככל ולא ישולמו הכנסות ריבית לא תגבה כל עמלה.

2. הבקשה
החברה מבקשת אישור לנכות מס במקור מהריבית נטו, קרי, מהריבית לאחר ניכוי העמלות שנגבו בפועל (להלן: "הריבית נטו").

3. הסדר ניכוי המס במקור
בכפוף לעובדות שהוצגו בסעיף 1 לעיל, אושר ההסדר כדלהלן:

3.1 ייראו בעמלות כהוצאות שהוצאו כולן לצורך ייצור הכנסת הריבית ולצורך כך בלבד. בהתאם לכך, מהכנסת ריבית יותרו בניכוי תשלומי העמלות.
3.2 החברה תנכה מס במקור, בהתאם לתקנות ניכוי מריבית, מסכום הריבית נטו.
3.3 יובהר כי ככל ויוטלו עמלות שאינן בייצור ההכנסה מריבית ולשם כך בלבד, עמלות אלו לא יותרו כהוצאה למלווים (כגון עמלת פתיחת תיק).
3.4 עוד יובהר, כי ככל והחברה תתבקש להנפיק למלווה אישור בהתאם לתקנה 16 לתקנות ניכוי מריבית, תפרט החברה באישור את סכום הריבית לה היה זכאי המלווה, סכום העמלות שנוכו, וסכום הריבית נטו שחויבה במס.
3.5 במסגרת ההסדר נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.