החלטת מיסוי 8212/15

הוצאת הודעת זיכוי ע"י עוסק במקרים שבוטלה עסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר (בהסכם)

העובדות:

1. חברה בע"מ (להלן – "החברה"), עוסקת ביבוא של טובין ומכירתם בישראל.

2. החברה מוכרת בישראל את הטובין לקמעונאים (להלן- "הקמעונאים") אשר מוכרים את הטובין ללקוחותיהם.

3. החברה מעניקה ללקוחות של הקמעונאים את האחריות לגבי הטובין שרכשו מהקמעונאים.

4. לעיתים, לקוחות אינם שבעי רצון מהטובין שרכשו מהקמעונאים והחברה מאפשרת להם, משיקולים מסחריים, לקבל ממנה החזר כספי או טובין חלופיים.

5. החברה מטפלת במתן ההחזר הכספי או בהחלפת הטובין ונושאת בכל העלויות הכרוכות בכך ולא נוצרות עלויות כלשהן במקרים הנ"ל לקמעונאים.

הבקשה:

החברה תהא רשאית להנפיק הודעת זיכוי בגין ההחזר הכספי או החלפת הטובין ללקוחות, זאת למרות שהם רכשו את הטובין מהקמעונאים ולא מהחברה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. תקנה 23א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו – 1976, קובעת:
"בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי, ינהג הנישום כלהלן:(1) …
(2) יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:

א. יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית …
ב. סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית.
ג. אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי.

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

א. הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום.
ב. הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה….". 

2. בשים לב לנסיבות המקרה, אנו מאשרים לחברה לפעול באופן הבא –

א. במקרים בהם החברה מסרה ללקוח טובין חלופי או החזר כספי, החברה רשאית להוציא לספרים הודעת זיכוי שתכלול גם את שם הקמעונאי ופרטי הלקוח (שם ומספר ת"ז).
ב. סכום המע"מ שייכלל בהודעת זיכוי לא יעלה על סכום המע"מ הנכלל בחשבונית שהוציאה החברה בשעתו בגין מכירת הטובין לקמעונאי.
ג. בכל מקרה שבו החברה מספקת ללקוח טובין חלופי, עליה להוציא גם חשבונית מס בסכום כולל מע"מ שלא יפחת מהסכום שבו נמכר הטובין הנ"ל לקמעונאים.
ד. על החברה לתעד במסגרת מערכת הנה"ח את כל הפרטים והנתונים שביסוד הודעות הזיכוי וחשבוניות המס שהוצאו כאמור, לרבות: סוג הטובין, מספר סידורי, המחיר בו הטובין נמכר בעבר ע"י החברה לקמעונאי, סכום הזיכוי וסכום ההפרש בגינו לא נתבע הזיכוי (ההפרש בין המחיר בו החברה מכרה את הטובין לקמעונאי לבין המחיר בו הטובין נמכר ע"י הקמעונאי ללקוח הסופי) וכו'.
ה. החברה תשמור בספריה את חשבוניות המס המקוריות שקיבלו הלקוחות מהקמעונאים.
ו. יודגש כי החברה רשאית להוציא הודעת זיכוי לספרים כאמור לעיל רק במידה והלקוח לא רשום כ"עוסק" עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.

3. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

5. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.