החלטת מיסוי 8324/11

פטור מניכוי במקור כסעד זמני במכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל בסעיף 102(ח) לפקודה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה הישראלית"), הקצתה אופציות לעובדיה הניתנות למימוש למניות החברה הישראלית, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102", "הפקודה"), במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן. בגין חלק מאופציות אלו טרם חלפה תקופת החסימה, כמשמעות המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "תום התקופה").

2. כל מניות החברה הישראלית, לרבות כל האופציות למניות החברה הישראלית, אשר הוענקו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו ע"י חברה תושבת חוץ (להלן: "הרוכשת"), במסגרת עסקת רכישה כוללת במסגרתה נרכשות כלל הזכויות בחברה הישראלית.
במסגרת העסקה, שילמה הרוכשת את כל תמורת המניות והאופציות בחברה הישראלית במזומן.

הבקשה:

כיוון שמועד ה Closing צפוי להתרחש בתוך כחודש, ובטרם תתקבל החלטת מיסוי לגבי כלל היבטי המס הנובעים מהעסקה, התבקש סעד זמני לפיו העברת התמורה מהחברה הרוכשת לנאמן, בגין מניות 102 שבידי העובדים, לא תהא חייבת בניכוי מס במקור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלו נקבע כדלקמן:

1.1 מלוא התמורה לה זכאים העובדים במסגרת העסקה תועבר בפטור מניכוי מס במקור, מהרוכשת לידי הנאמן.

1.2 הנאמן יהא אחראי על התמורה בעסקה, אשר תישאר ברשותו עד לקביעת החלטת מיסוי סופית לעניין העובדים (להלן: "החלטת המיסוי הסופית"), ויחולו ההוראות הבאות:

1.2.1 לגבי התמורה בעסקה, המיוחסות למניות 102, שטרם חלפה בגינן תום התקופה, הרי שזו תועבר לעובדים הזכאים, באמצעות הנאמן, והנאמן ינכה מהתמורה כאמור ויעביר סכום מס בשיעור שייקבע בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה.

1.2.2 לגבי התמורה בעסקה, המיוחסת למניות 102, שטרם חלפה בגינן התקופה, הרי שזו תישאר בידי הנאמן, והנאמן ינכה מהתמורה כאמור, ויעביר לרשות המיסים כמקדמה סכום מס בשיעור שיקבע בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה, מהתמורה. יתרת התמורה (לאחר ניכוי מס במקור) תיוותר בידי הנאמן.

1.3 הנאמן והחברה הישראלית (ביחד ולחוד) ישאו במלוא האחריות לביצוע ניכוי המס במקור כפי שייקבע בהחלטת המיסוי והעברתו לפקיד השומה.

1.4 כל תמורה בעסקה שתתקבל ע"י הנאמן (מלבד האמור בסעיף 1.2.1 לעיל), תוחזק עד לקבלת החלטת המיסוי הסופית, בידי הנאמן אשר לא יעבירם לאדם כלשהו אלא לאחר תשלום המס עפ"י החלטת המיסוי הסופית. הנאמן ו/או העובדים לא יעשו כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד של התמורות בעסקה לרבות הרווחים שנצברו בגינה.

1.5 הוסכם כי במידה ובתום 120 ימים ממועד אישור זה, לא יתקבל בידי הנאמן אישור מרשות המסים על החלטת מיסוי סופית ו/או אישור על הארכת המועד לפי סעיף זה, הנאמן ינכה מס ממלוא התמורה בעסקה מס במקור בשיעור המס השולי המרבי המפורט בסעיף 121 לפקודה, כאשר סוגיות אלו ייבדקו ויוסדרו במסגרת החלטת המיסוי הסופית.

2. הובהר כי אין באישור זה משום התייחסות לגבי שאר בעלי המניות ו/או האופציות נשוא עסקת הרכישה, מלבד העובדים.

3. הובהר כי אין באמור באישור זה בכדי לקבוע את סיווג ההכנסה מהכספים שיתקבלו בגין עסקת הרכישה ו/או את סיווג המכירה כמכירה שלא מרצון לעניין סעיף 102(ח) לפקודה, כאשר סוגיות אלו ייבדקו יוסדרו במסגרת החלטת המיסוי הסופית.

4. כמו כן במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.