החלטת מיסוי 8649/14

אישור "מסמך אחר" לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מס ערך מוסף במקרה של שטעון (בהסכם)

העובדות:

1. חברה ישראלית שרשומה במע"מ כ"עוסק" לצרכי חוק מס ערך מוסף התשל"ו—1791 (להלן- "החברה" ו-"החוק" בהתאמה (התקשרה עם לקוח תושב חוץ ממדינה מסוימת בחו"ל (להלן– "הלקוח" ו- "מדינה א'" בהתאמה) להקמת קו ייצור במדינה א' (להלן – "הפרויקט").

2. במסגרת הפרויקט, החברה תמכור ללקוח מכונה (להלן – "המכונה").

3. החברה התקשרה עם ספק ישראלי (להלן – "הספק") במטרה שירכוש את המכונה במדינה ב' (להלן- "מדינה ב'") וייבא אותה לישראל וזאת מבלי שהמכונה תשוחרר מפיקוח המכס בישראל ומבלי שיונפק בגינה רשימון יבוא.

4. בנמל בישראל יבוצע שטעון, עמיל המכס של הספק יפיק את מסמכי השטעון אשר ישאו את שמה של החברה ובנוסף החברה תיתן בידי הספק חשבונית יצוא שלה המיועדת ללקוח ותצורף לרשימון השטעון (להלן – "חשבונית היצוא").

5. רשימון השטעון ילווה את המכונה מהנמל בישראל עד ללקוח במדינה א'.

6. הספק ישנע את המכונה עד ללקוח.

7. רק עם הגעת המכונה למדינה א' וקבלת אישור ממדינה א' על קבלת המכונה, יהיה הספק זכאי לקבל את התמורה בגין המכונה מהחברה.

הבקשה:
בפנייתך ביקשת את אישורנו כי הספק ינפיק לחברה חשבונית מס ללא מע"מ בהיות העסקה מחוץ לישראל או לחילופין ככל ויוחלט כי הספק ינפיק חשבונית מס בתוספת מע"מ תוכל החברה לנכות את מס התשומות מאחר והיא תהייה חייבת במע"מ בשיעור אפס בגין יצוא המכונה ללקוח.

תמצית הסדר המס ותנאיו:
להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. סעיף 144 לפקודת המכס (נוסח חדש) קובע:
"מקום שהיה דרוש, לעניין דיני המכס, לקבוע בדיוק אימתי חלה שעת ייבואם של טובין, יראו כשעת הייבוא את זמן כניסתה של האנייה המביאה את הטובין לתחומי אותו נמל שבו יש למסור, לפי הסדר הראוי, תסקיר על האנייה ולפרוק את הטובין…".

1.1 סעיף 14 לחוק קובע: "יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל, ובנכס בלתי מוחשי – אם המוכר הוא תושב ישראל"……..

1.2 על פי עמדתנו, טובין אשר נמצאים במחסן רשוי בישראל או בנמל בישראל מהווים טובין הנמצאים בישראל, זאת למרות שהם עדיין לא שוחררו מפיקוח המכס ועדיין לא נצרכו בישראל. ….

1.3 מכירת טובין אשר נמצאים במחסן רשוי בישראל או בנמל בישראל מהווה עסקה בישראל עפ"י סעיף 14 לחוק.

1.4 לאור האמור לעיל, הספק חייב במע"מ בישראל בגין מכירת המכונה לחברה, ועליו להוציא לחברה חשבונית מס בשיעור מס מלא בגין העסקה האמורה.

1.5 מחיר העסקה יהיה התמורה שהוסכמה בין הצדדים.

1.6 החברה תהא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס אשר תוצא לה על ידי הספק, וזאת כמובן בכפוף לכל דין.

1.7 החברה תייצא את המכונה ללקוח, ועל היצוא כאמור, יחול מס בשיעור אפס בהתאם לסעיף 33(א( )1 )לחוק הקובע:
"אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:
(1) מכירת טובין – למעט טובין כאמור בסעיף 33 – אם הותר לגביהם רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר לענין זה המנהל".

1.8 אנו מאשרים את רשימון השטעון בצרוף חשבונית מס מהחברה כ-"מסמך אחר" לצורך סעיף 30(א)(1) לחוק.

2. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.