החלטת מיסוי 87/06

הכנסה משירותים ומוצרים נלווים לתוכנה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תוכנות להעברת מסרים ומסרונים גרפיים בתקשורת אלחוטית.

2. המערכת שפיתחה החברה כוללת תוכנות במספר גרסאות. כמו כן, ובאמצעות התוכנה, ניתן להעביר מסרים גרפיים בין מכשירים סלולאריים ו/או מחשבי כף יד. המסרים הגרפיים מבוססים על אוסף אייקונים ייחודיים אשר הומצאו על ידי החברה.

3. החברה מתכננת למכור מוצרים נלווים (חוברות, בובות ועוד) המבוססים על האייקונים שהומצאו על ידה (להלן: "המוצרים הנלווים"). החברה מייצרת את המוצרים הנלווים באמצעות קבלן משנה.

4. הכנסות החברה כוללות הכנסות ממכירת רישיונות של התוכנות שפיתחה, הכנסות ממתן שירותים נלווים למכירת הרישיונות והכנסות ממכירת המוצרים הנלווים.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, בין היתר, שיאושר לה כי ההכנסות המפורטות בסעיף  4 לעיל מהוות "הכנסות מוטבות" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הכנסות ממכירת רישיונות של התוכנות שפיתחה החברה תיחשבנה "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

2. נקבע כי הכנסות ממתן שירותים נלווים למכירת הרישיונות תהוונה "הכנסות מוטבות", בכפוף לתנאים שנקבעו בחוזר מס הכנסה 2/2006 לעניין "שירות נלווה". פקיד השומה יהא רשאי לבחון את התקיימות התנאים האמורים, ובהתאם, לקבוע את סיווג ההכנסה.

3. נקבע כי הכנסות ממכירת מוצרים נלווים לא תיחשבנה "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.