החלטת מיסוי 8769/11

סעיף 51ו(א)(3) (בהסכם)

העובדות:

 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בייצור סרטי מתכת כקבלנית משנה. החברה הינה בעלת מעמד של מפעל מאושר בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן: "החוק"). כמו כן ביצעה החברה הרחבה של מפעלה בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק (להלן: "ההרחבה").
 2. כל מכירות החברה מבוצעות לחברה אחות (להלן: "חברה א'"). חברה א' עוסקת בייצור ושיווק מיסבים מסוגים שונים. סרטי המתכת שמייצרת החברה משמשים כחומר גלם בייצור המיסבים שמייצרת חברה א'. מרבית מכירותיה של חברה א' הן מחוץ לישראל.
 3. החברה מייצרת את סרטי המתכת בתהליכי ייצור הכוללים סינטור ועירגול. חברה א' מייצרת את המיסבים בתהליכי ייצור הכוללים עיבוד שבבי, כבישה, חריטה וציפויים שונים.
 4. מפעל החברה ממוקם במבנה תעשייתי אותו היא שוכרת מחברה קשורה (להלן: "חברה ב'"). חברה ב' קיבלה בגין הקמת המבנה התעשייתי מענקים בהתאם להוראות החוק. מפעלה של חברה א' ממוקם באותו מבנה תעשייתי, אולם, קיימת הפרדה מוחלטת בין שטחי הייצור והאיחסון של מפעל החברה לבין שטחי הייצור והאיחסון של מפעלה של חברה א'. כמו כן קיימת הפרדה בין עובדי החברה לבין עובדי חברה א'.

 

פרטי הבקשה:

 1. לאשר לחברה כי ההרחבה שביצעה במפעלה היא מפעל מוטב (שנת בחירה 2010) (להלן: "ההרחבה").
 2. לאשר כי סרטי המתכת שמייצרת החברה בקבלנות משנה מהווים "רכיב" במוצר אחר, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) בחוק ובתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007(להלן: "התקנות").
 3. לאשר כי מפעלה של החברה ומפעלה של חברה א' אינם מפעלים הקשורים זה לזה.
 4. לאשר כי הוראות סעיף 51ו(א)(3) בחוק לא יחולו לגבי מפעל החברה הממוקם במבנה תעשייתי אותו היא שוכרת מחברה ב'.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. נקבע כי ההרחבה שביצעה החברה הינה "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2010) בכפוף לעמידת החברה בהוראות סעיף 51 לחוק ובתקנות.
 2. נקבע כי סרטי המתכת שמייצרת החברה מהווים "רכיב" במוצר אחר כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות. עוד נקבע כי החברה תמציא לפקיד השומה אישור רואה חשבון של חברה א' לגבי שיעור המכירות של המיסבים המיוצרים במפעלה בכל אחד מהשווקים שבהם הם נמכרים, וזאת לכל שנה בתקופת ההטבות ולכל אחת מהשנים המתייחסות למחזור הבסיס של ההרחבה.
 3. נקבע כי מפעל החברה ומפעלה של חברה א' לא יהוו מפעלים הקשורים זה לזה כל עוד יתקיימו לגביהם ארבעת הסייגים המנויים בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" שבסעיף 51 לחוק.
 4. נקבע כי לא יחולו לגבי ההרחבה שביצעה החברה הוראות סעיף 51ו(א)(3) לחוק בכפוף לעמידת החברה בכל התנאים הבאים:

4.1 חלפו 5 שנים לפחות מתחילת שנת ההפעלה שנקבעה לתוכנית המאושרת במסגרת מסלול המענקים של חברה ב' לשנת הבחירה של ההרחבה שביצעה החברה.

4.2  דמי השכירות שתשלם החברה לחברה ב' בגין המבנה יהיו כמקובל בשוק.

4.3  אין לחברה אופציה לרכוש את המבנה.

 1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.