החלטת מיסוי 88/06

עמלת שיווק ופרסום איננה הכנסה מוטבת (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תוכנות לשיפור ולייעול העברות נתונים ותכנים ברשתות תקשורת. התוכנות שפיתחה החברה מאפשרות הורדת קבצים מהאינטרנט במהירות גבוהה מהרגיל, מייעלות את פעולת המחשב ומשפרות את ביצועיו בזמן הגלישה באינטרנט.

2. מודל הכנסות החברה:

2.1    הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנות שפיתחה החברה, בגרסתן המלאה. הכנסות אלה כוללות הכנסות ממתן שירותי תחזוקה ותמיכה והכנסות משיפורים ומשדרוגים שמבצעת החברה בתוכנה.

2.2    החברה מאפשרת הורדה מהאינטרנט של התוכנות שפיתחה, בגרסתן המצומצמת, וזאת ללא תמורה (free version). בגרסה המצומצמת של התוכנות המשתמש מאולץ לצפות בפרסומות – פרסומות המופיעות בעת התקנת התוכנות במחשב ופרסומות המוקרנות על גבי שטחי פרסום בחלון התוכנה (החלון נפתח כשהמשתמש עושה שימוש בתוכנה). החברה מקבלת תשלום מהמפרסמים שבפרסומותיהם צופים משתמשי התוכנות.

יודגש כי בתוכנה בגרסה המלאה לא מוקרנות פרסומות.

2.3    הכנסות מפרסומות באתר החברה והכנסות מפרסום מוצרים משלימים לתוכנות החברה (התוכנות בגרסתן המלאה). המוצרים המשלימים מיוצרים על ידי צדדים לא קשורים וניתן לרכוש אותן באמצעות התוכנה ("הורדת" התוכנה באמצעות האינטרנט). החברה מקבלת תמלוגים על פרסום המוצרים המשלימים רק במידה שהלקוח רכש המוצרים המשלימים באמצעות התוכנה (עמלת שיווק).

3. חלק מהציוד היצרני שרכשה החברה, הכולל שרתים וציוד חומרה ותוכנה, ממוקם בחוות שרתים חיצונית לחברה. בסיס הנתונים של החברה ממוקם בשרתים אלה. השימוש בתשתית הטכנולוגית הקיימת בחוות השרתים חיוני לפעילות העסקית של החברה וליכולתה למכור את התוכנות שפיתחה. הן מפעל החברה והן חוות השרתים ממוקמים באזור אחר.

 

פרטי הבקשה:

1. החברה ביקשה שיאושר לה כי ההכנסות המפורטות בסעיף  2 לעיל מהוות "הכנסות מוטבות" לצורכי החוק.

2. החברה ביקשה להכיר בשרתים שבבעלותה, הממוקמים בחוות שרתים חיצונית בישראל והמהווים חלק מהתשתית הנדרשת לאספקת הפתרונות שמציעה החברה ללקוחותיה, כ"נכס יצרני".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנה שפיתחה החברה, בגרסתה המלאה, והכנסות מפרסום באמצעות התוכנה שפיתחה החברה, בגרסתה המצומצמת, ייחשבו "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

2. הכנסות הנובעות ממתן שירותי תמיכה תהוונה "הכנסות מוטבות" בכפוף לתנאים שנקבעו בחוזר מס הכנסה 2/2006 לעניין "שירות נלווה". פקיד השומה יהא רשאי לבחון את התקיימות התנאים האמורים, ובהתאם, לקבוע את סיווג ההכנסה.

3. הכנסות מפרסומות המוצגות באתר החברה וכן עמלות שיווק שמקבלת החברה בשל שיווק המוצרים המשלימים לא תהוונה "הכנסות מוטבות" לצורכי החוק.

4. נקבע כי השרתים שבבעלות החברה, הממוקמים בחוות שרתים חיצונית בישראל והמהווים חלק מהתשתית הנדרשת לאספקת הפתרונות שמציעה החברה ללקוחותיה, ייחשבו כ"נכסים יצרניים" לצורכי החוק.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.