החלטת מיסוי 9/07

מכירות באמצעות סוכן (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), בעלת מפעל מוטב ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי קוסמטיקה ואירוסלים.

2. עיקר הייצוא של החברה נעשה דרך זכיינים בחו"ל (להלן: "הזכיינים"), המשווקים מוצרי חברה בעלת מוניטין בתחום זה (להלן: "החברה בעלת המוניטין"). החברה בעלת המוניטין אינה צד קשור של החברה. הזכיינים מזמינים את מוצרי החברה באמצעות החברה בעלת המוניטין, אך מוצרי החברה נשלחים באופן ישיר ממפעל החברה. החברה מבוטחת בפוליסת ביטוח חבות המוצר ונושאת באחריות הבלעדית לתביעות לקוחות על שימוש במוצרים הנמכרים על ידי הזכיינים.

3. עד לתחילת שנת הבחירה, גבתה החברה מהזכיינים את מלוא התמורה ממכירת המוצרים, שיוצרו על ידי החברה. לאחר הגביה, העבירה החברה חלק מהסכומים שנגבו לחברה בעלת המוניטין. לטענת החברה, סיכוני הגביה מהזכיינים מתחלקים בין החברה ולבין החברה בעלת המוניטין על פי חלקן היחסי של כל אחת מהן בהכנסה. בהתאם לכך, עד לשנת המס 2005 הציגה החברה בדוחותיה הכספיים את הכנסותיה בנטו, כלומר, סך ההכנסות בניכוי הסכומים שהועברו לחברה בעלת המוניטין.

4. החל משנת המס 2006 נערך שינוי במדיניות הגביה והחברה בעלת המוניטין היא זו שגבתה את מלוא התשלום מהזכיינים והעבירה לחברה את חלקה. למרות שינוי זה לא חל שינוי באופן חלוקת סיכוני הגביה בין החברה לבין החברה בעלת המוניטין.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה כי לצורכי יישום הוראות סעיף  18א(ג)(1) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), יראו את המכירות המבוצעות באמצעות בעלת המוניטין כמכירות המבוצעות במישרין על ידי החברה (לצורך פיזור שווקים).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי לצורכי יישום הוראות סעיף  18א(ג)(1) לחוק, יראו את המכירות המבוצעות באמצעות החברה בעלת המוניטין כמכירות המבוצעות במישרין על ידי החברה (לצורך פיזור שווקים), בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1.1    החברה בעלת המוניטין מהווה צינור לשיווק מוצרים המפותחים ומיוצרים במלואם על ידי החברה בלבד.

1.2    החברה בעלת המוניטין לא מבצעת שום פעולה יצרנית נוספת על המוצרים שהיא רוכשת מהחברה, אלא משווקת אותם כמות שהם.

1.3    החברה  נושאת  בכל הסיכונים העסקיים  והמסחריים הקשורים  למוצריה, הנמכרים  באמצעות החברה  בעלת המוניטין,  לרבות סיכוני  מלאי,  גביה, תביעות, אחריות וכו'.

1.4    החברה בעלת המוניטין אינה נושאת בסיכון כלשהו מהסיכונים העסקיים והמסחריים הקשורים למוצרי החברה, לרבות סיכוני מלאי, אחריות וכד'.

2. במידה שפקיד השומה יקבע, כי החברה אינה עומדת בתנאים שפורטו לעיל, יראו את מכירות החברה לבעלת המוניטין כמכירות בישראל – הן לצורכי יישום הוראות סעיף  18א(ג)(1) לחוק והן לצורך יישום הוראות התקנות.
 
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.