החלטת מיסוי 90/06

הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו בחו''ל אינה הכנסה מוטבת (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") היא בעלת "מפעל מוטב" לייצור מוצרי בד.

2. החברה מחזיקה בכל המניות של חברה אמריקאית (להלן: "חברת הבת") אשר בבעלותה מפעל בארה"ב. חברת הבת מייצרת במפעלה מוצרי בד בטכנולוגיה הזהה לטכנולוגיה אשר משמשת את החברה. חברת הבת מייצרת בקבלנות משנה עבור החברה לפי שיטת +COST. החברה מוכרת את הבדים, המיוצרים במפעל חברת הבת, ברחבי ארה"ב (ללא שינוע הבדים לישראל ומחוצה לה).

3. בנוסף, החברה מחזיקה ב-50% מהמניות של חברה סינית (להלן: "החברה הסינית") המייצרת מוצרי בד במפעל בסין, בטכנולוגיה הזהה לטכנולוגיה אשר משמשת את החברה. המוצרים המיוצרים על ידי החברה הסינית נמכרים בשוק הסיני. בשל עודף כושר ייצור ביחס להיקפי הביקוש הנוכחיים בסין, חלק מהמוצרים המיוצרים על ידי החברה הסינית נמכרים לחברה, אשר מוכרת אותם ללקוחות ברחבי העולם.

4. בנוסף לאמור, החברה מחזיקה בכל המניות של חברת הפצה אמריקאית (להלן: "חברת ההפצה") העוסקת בשיווק והפצת בדים ברחבי ארה"ב. החברה מוכרת את מוצרי הבד (המיוצרים על ידה ו/או על ידי החברה הבת ו/או על ידי החברה הסינית) לחברת ההפצה.

5. מחירי ההעברה בין החברה לחברת ההפצה נקבעים – בהתבסס על סקר מחירי העברה שנערך על ידי חברות הקבוצה – על בסיס שולי רווח קבועים ביחס למחירי המכירה ללקוחות הסופיים של חברת ההפצה.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה כי הכנסותיה ממכירת מוצרים, המיוצרים על ידי חברת הבת בארה"ב בקבלנות משנה עבורה או על ידי החברה הסינית, יחשבו כ"הכנסות מוטבות" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי ההכנסות ממכירת מוצרים שיוצרו בחו"ל, בין על ידי חברת הבת ובין על ידי החברה הסינית, אינן הכנסות מוטבות ואינן זכאיות להטבות המס הקבועות בחוק. לאור האמור, הכנסות אלו לא תיכללנה במבחן "יחס המחזורים", לצורך יישום הוראות סעיף  74 לחוק, וכן לא תיכללנה במבחן "פיזור השווקים" הקבוע בסעיף  18א לחוק.

2. יחסי המסחר בין החברה לבין חברות הקבוצה (חברת הבת, החברה הסינית וחברת ההפצה) יהיו על בסיס מחירי ותנאי שוק, וזאת בהתאם להוראות סעיף  85א לפקודה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.